Vabatahtlik tegevus väärib ELis laialdasemat tunnustamist

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub ELi ja liikmesriike üles pakkuma vabatahtlikule tegevusele süstemaatilist ja mõttekat toetust. Sellega tunnustataks vabatahtliku tegevuse tohutut mõju Euroopa sotsiaalsele arengule ning selle olulist rolli ÜRO kestliku arengu eesmärkide rakendamisel ja sotsiaalse kaasatuse edendamisel.

Komitee tegi vabatahtlikku tegevust käsitlevas omaalgatuslikus arvamuses ettepaneku kuulutada 2025. aasta Euroopa vabatahtlike aastaks, laiendada ELi vabatahtlike kavasid ja rahastamist eakatele inimestele ning töötada välja kogu ELi hõlmav meetod vabatahtliku tegevuse kohta andmete kogumiseks, mida riigid ja organisatsioonid saaksid kasutada.

Arvamuse raportöör Krzsysztof Pater ütles: „Euroopa tulevikku ei kujunda mitte otsustajad, poliitikud või kodanikuühiskonna organisatsioonid, seda teevad aktiivsed kodanikud ja vabatahtlikud – inimesed, kes pühendavad oma vaba aja kogukonna hüvanguks.“

Euroopas teeb üks inimene viiest igal aastal vabatahtlikku tööd. Hiljutine uuring näitas, et igal aastal osaleb 25 % noortest eurooplastest organiseeritud vabatahtlikus tegevuses. Iga päev pühendavad eri vanuses ja taustaga vabatahtlikud oma aega teistele inimestele või keskkonnale suunatud tegevusele, tugevdades nii ühiskonda ja panustades kestliku tuleviku saavutamisse.

„ELi ja liikmesriikide tasandil on vaja süsteemset ja täielikku toetust, sest vabatahtliku tegevuse mõju on mitu korda suurem kui selle võimalikud kulud,“ ütles Krzsysztof Pater. Meie käsutuses olevate andmete kohaselt on vabatahtlike tegevusel reaalne majanduslik väärtus, mis moodustab paljudes riikides rohkem kui 2 % SKPst.

Pärast viimast Euroopa vabatahtliku tegevuse aastat, mis oli 2011. aastal, on vabatahtliku tegevuse tähtsus Euroopa tegevuskavas järk-järgult vähenenud. Seda näeb tegevuskavas vaid mõnedel kordadel – Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse ja Euroopa solidaarsuskorpuse loomisel ning programmi „Kodanike Euroopa“ prioriteetse teemavaldkonnana.

Komitee arvates tuleks laialdasemalt tunnustada vabatahtlike panust ning nende kogetud rahulolu ja kaasatuse tunnet, mida nad sellest vastu saavad. (ll)