Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on kehottanut EU:ta ja jäsenvaltioita tarjoamaan järjestelmällistä ja harkittua tukea vapaaehtoistoiminnalle. Näin tunnustettaisiin vapaaehtoistyön valtava vaikutus Euroopan sosiaaliseen kehitykseen ja sen keskeinen rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossa ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä.

Vapaaehtoistyöstä antamassaan oma-aloitteisessa lausunnossa ETSK ehdotti, että EU julistaisi vuoden 2025 Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuodeksi, ulottaisi EU:n vapaaehtoisjärjestelmät ja niiden rahoituksen koskemaan myös vanhempia ihmisiä ja kehittäisi EU:n laajuisen menetelmän vapaaehtoistoimintaa koskevien tietojen keräämiseksi maiden ja organisaatioiden käyttöön.

Lausunnon esittelijä Krzysztof Pater totesi: ”Euroopan tulevaisuutta eivät rakenna päättäjät, poliitikot tai kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, vaan aktiiviset kansalaiset ja vapaaehtoiset – ihmiset, jotka käyttävät vapaa-aikaansa yhteiskunnan hyväksi.”

Yksi viidestä eurooppalaisesta tekee vuosittain vapaaehtoistyötä. Hiljattain tehty tutkimus osoittaa, että joka vuosi 25 prosenttia nuorista eurooppalaisista on mukana organisoidussa vapaaehtoistoiminnassa. Kaikenikäiset ja taustaltaan erilaiset vapaaehtoiset lahjoittavat päivittäin aikaansa muiden ihmisten tai ympäristön hyväksi suunnattuun toimintaan ja vahvistavat siten yhteiskuntaa ja rakentavat kestävää tulevaisuutta.

”Vapaaehtoistyölle tulee antaa järjestelmällistä ja kattavaa tukea EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla, koska sen vaikutus on moninkertainen mahdollisiin kustannuksiin nähden”, Pater sanoi. Saatavilla olevien tietojen perusteella vapaaehtoisten toiminnalla on todellista taloudellista arvoa: monissa maissa se tuottaa yli 2 prosenttia BKT:stä.

Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuoden 2011 päätyttyä vapaaehtoistoiminta alkoi vähitellen poistua EU:n asialistalta. Sitä on näkynyt asialistalla vain satunnaisesti: EU:n perustaessa vapaaehtoisavun ja Euroopan solidaarisuusjoukot ja asettaessa vapaaehtoistoiminnan ensisijaiseksi aiheeksi Kansalaisten Eurooppa -ohjelmassa.

ETSK:n mielestä vapaaehtoisten panos sekä heidän puolestaan kokemansa hyvinvointi ja yhteenkuuluvuuden tunne ansaitsevat laajemman tunnustuksen. (ll)