TGV2/E7: Euroopa noorteaasta 2022 – noorte mõjuvõimu suurendamist tuleks alustada kliimameetmetest

Euroopa noorteaasta 2022 alguses küsime kolmelt juhtfiguurilt, mida nad käesolevalt aastalt kõige rohkem ootavad. Nende kõigi jaoks oleks tõeline läbimurre, kui noortele antaks koht koosolekulaua ääres, kus täiskasvanud teevad kliimaküsimustes tulevikku määravaid otsuseid. Kliimamuutuste vastaste koolistreikide üks juhte Adélaïde Charlier on ühes täiesti kindel – kliimamuutuste küsimuses ei tohi Euroopa noorteaasta läbi kukkuda. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asepresident Cillian Lohan ja Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Virginijus Sinkevičius aga tunnustavad Euroopa noori silmi avavate protestide eest, mis on toonud selle põletava teema ELi tegevuskava keskmesse.

Kättesaadavad keeleversioonid:

Kõigepealt soovin väljendada kurbust Euroopa Parlamendi presidendi David Sassoli ootamatu lahkumise pärast. 2020. aasta mais sõnas president Sassoli, et pandeemia näitas meile kätte ELi suure ressurssi – selle kodanikuühiskonna. Jääme temast suurt puudust tundma.

On möödunud juba kaks aastat sellest, kui COVID-19st esimest korda kuulsime. Saanud need varased teated viirusest, millest võib kujuneda üleilmne pandeemia, ei oodanud me päris kindlasti, et see valmistab meile muret ka veel 2022. aastal.

Nüüd uut aastat alustades püüame taas leida energiat optimismi ja lootuse hoidmiseks.

Euroopa Liidu Nõukogu Prantsusmaa eesistumise moto „Uus algus, tugevus, kokkukuuluvus“ tundub selleks sobiv. Eesistumisaja kolme põhivaldkonda tutvustades avaldas president Macron oma mõtteid suveräänsema Euroopa, Euroopa kasvumudeli ja inimväärsema Euroopa kohta.

Ürituste kalender

Otse sisu juurde!

Arvamusveerus „Otse sisu juurde!“ küsime Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete seisukohti oluliste ELi arvamuste kohta, mis mõjutavad ELi igapäevaelu.

Seekord anname sõna Stefan Backile, kes koostas raportöörina arvamuse „Meretransporti hõlmava ELi heitkogustega kauplemise süsteemi ja turustabiilsusreservi läbivaatamine“.

Stefan Back: läbivaadatud ELi heitkogustega kauplemise süsteemi probleemid ja võimalused

Komitee peab heitkogustega kauplemise süsteemi ettepanekut paketi „Eesmärk 55“ üheks olulisimaks osaks. Sellega soovitakse vähendada 2030. aastaks CO2 heidet 55 %. Eesmärgi saavutamiseks on heitkogustega kauplemise süsteem muudetud ambitsioonikamaks ja vähendatud on olemasolevate lubatud heitkoguse ühikute (LHÜ) arvu. Heitkogustega kauplemise süsteemi ettepanekus rõhutatakse, et kõik sektorid peavad andma oma panuse, et saavutada paketi „Eesmärk 55“ sihte. Transpordi heitkogused ei ole alates 1990. aastast vähenenud ja seetõttu keskendutakse neile.

Luca Jahier: austusavaldus 11. jaanuaril 2022 lahkunud Euroopa Parlamendi presidendile David Sassolile

Täna tunneme kõik sügavat kurbust ja tühjust, sest kaotasime sõbra, suurepärase ajakirjaniku, vilunud ja haruldase poliitiku, suure eurooplase. Saame siiralt öelda, et ta muutis Euroopa Liidu ajalugu pandeemia ajal, hoides parlamenti avatuna ja jäädes alati kõige nõrgemate lähedale. Muu hulgas täiesti ebatavaliste algatuste abil, näiteks esimeses pandeemialaines tühjendati tema korraldusel üks parlamendi hoonetest ning tehti see COVIDist mõjutatud naistele ja üksikemadele varjupaigaks ja peavarjuks.

„Üks küsimus...“

Üks küsimus...

Rubriigis „Üks küsimus...“ palusime Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmel Thierry Libaertil vastata aktuaalsele küsimusele, mis pälvib pidevalt avalikkuse tähelepanu. See puudutab võitlust desinformatsiooni vastu.

 

Desinformatsiooni vastane võitlus peab olema esmajärgulise tähtsusega

EMSK Info: Te koostasite raportöörina 2021. aasta detsembri istungjärgul vastu võetud arvamuse Euroopa Komisjoni suuniste kohta desinformatsiooni käsitleva Euroopa tegevusjuhendi tugevdamiseks. Mil määral kujutab desinformatsioon endast ohtu demokraatiale ning mida peab tegema kodanikuühiskond ja milliseid vahendeid on vaja valeuudiste leviku takistamiseks?

 

Arvake ära, kes on külas?

Üllatuskülaline

Iga kuu tutvustame teile rubriigis „Üllatuskülaline“ mõnd tähelepanuväärset avaliku elu tegelast, kelle pühendunud töö on teistele inspiratsiooniallikaks.

Jaanuaris on meie üllatuskülalised 2005. aastal Brüsselis loodud ja majandusküsimustele keskenduva Euroopa mõttekoja Bruegel asedirektor Maria Demertzis ning Pariisis asuva Robert Schumani sihtasutuse esimees Jean-Dominique Giuliani. Sihtasutus loodi 1991. aastal pärast Berliini müüri langemist ja see aitab kaasa Euroopa integratsioonile. Külalised selgitavad meile Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Prantsusmaa ees seisvaid probleeme ja ülesandeid praegusel Euroopa arengu jaoks otsustaval ajal.

Maria Demertzis: Euroopa uus majanduskasvu mudel

Uue aasta alguses võttis Prantsusmaa üle Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi ülesanded. Prantsusmaa on olnud esimest hetkest alates tarmukas eesistujariik, kelle peamine eesmärk on tegeleda Euroopa Liidu uue majanduskasvu mudeliga. Pöördeliste muutuste ajastul on see on äärmiselt oluline.

Kuigi majanduskasvu peamised tegurid – haridus ja oskused, ettevõtlus ja rahandus – ning tugevate asutustega, hästi toimiv riik on alati olulised, nõuab veenev ja kestlik majanduskasv kolmesugust muutust.

Jean-Dominique Giuliani: 2022. aasta on sobiv aeg aktiivseks taastumiseks

Iga kriisiga areneb Euroopa Liit edasi. Viirusega silmitsi seistes suutis liit tegutseda nii tervise kui ka majanduse plaanis. Juba pikka aega ei ole liikmesriikide koostöövaim viinud nii kiiresti käegakatsutavate tulemusteni. Vaktsiinid on olemas ja neid eksporditakse ka kolmandatesse riikidesse, kus neid vajatakse. Majanduse ulatuslik toetamine avaldab mõju ja julgustab liidu majanduse juhtimist uuesti läbi mõtlema. Euroopa Keskpank on taas täitnud oma rolli eurooplaste kaitsekilbina, võimaldades tulla toime pingelise raharinglusega.

EMSK uudised

Majanduse taastamise eduks pööramine: komitee rõhutab organiseeritud kodanikuühiskonna keskset rolli

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Euroopa Komisjon peavad tegema koostööd selle nimel, et üle saada pandeemiast ja kindlustada majanduse taastamine – luua jõukas, sotsiaalselt kaasav ja keskkonnasäästlik Euroopa. See oli komitee presidendi Christa Schwengi peamine sõnum Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ning institutsioonidevaheliste suhete ja tulevikusuundade eest vastutavale asepresidendile Maroš Šefčovičile komitee täiskogu detsembri istungjärgul.

Euroopa noorteaasta 2022: keskendume tulemustele, mitte meediakajastusele

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed rõõmustas 2022. aasta kuulutamine Euroopa noorteaastaks, kuid hoiatas samas, et see peaks minema kaugemale pelgast reklaamüritusest ning andma oma selgete plaanide ja kaasamisega panuse ELi noortestrateegiasse. Algatusega tuleb jõuda kõige haavatavamate noorteni ja ebasoodsas olukorras olevate piirkondade noorteni.

ELi võitluses desinformatsiooni vastu tuleb keskenduda selle levitajatele ja kaitsta põhiõigusi

Hiljutises arvamuses kutsub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee üles tegema rohkem jõupingutusi, et jõuda desinformatsiooni allikaks olevate inimeste ja organisatsioonideni, seades esikohale ennetamise, mitte tagajärgede likvideerimise.

Komitee palub Euroopa Komisjonil olla teotahtelisem püüdlustes ELi majandust ja rahastamist kestlikustada

Viimasel täiskogu istungjärgul arutles Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa Komisjoni voliniku McGuinnessiga selle üle, kuidas saavutada keskkonnahoidlikum, kestlikum ja digiteeritum Euroopa majandus- ja finantssüsteem.

Vabatahtlik tegevus väärib ELis laialdasemat tunnustamist

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub ELi ja liikmesriike üles pakkuma vabatahtlikule tegevusele süstemaatilist ja mõttekat toetust. Sellega tunnustataks vabatahtliku tegevuse tohutut mõju Euroopa sotsiaalsele arengule ning selle olulist rolli ÜRO kestliku arengu eesmärkide rakendamisel ja sotsiaalse kaasatuse edendamisel.

Riiklikud taastekavad: võimalus piirata noorte töötust

COVID-19 pandeemia tõttu on noorte töötus kasvanud paljudes liikmesriikides, suurendades nende noorte arvu, kes ei tööta, ei õpi ega osale koolitusel. Hiljutises omaalgatuslikus arvamuses tõdeb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, et riiklikud taastekavad kujutavad endast ainulaadset võimalust seda suundumust muuta ja tagada kõigile noortele eurooplastele inimväärne töö.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peab ELi ja USA partnerlust demokraatia, rahu ja julgeoleku nurgakiviks

Pealetungile asunud Hiina ja Venemaa kontekstis on vaja uuendatud ja usaldusväärset Atlandi-ülest partnerlust rahvusvahelise ja õiguskorra ning rahu säilitamiseks. Komitee toetab demokraatlike riikide ühenduse ideed, millega tagatakse kodanikuühiskonna märkimisväärne sõnaõigus universaalsete väärtuste ja õiguste ühisel kaitsmisel.

Komitee võttis vastu arvamuse rahapesuvastaste õigusaktide paketi kohta

Euroopa Komisjon on esitanud kaasseadusandjatele ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele uue 2021. aasta õigusaktide paketi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta.

Rohepööre ei ole teaduslik retoorika, vaid ellujäämise küsimus

Konverentsil „Euroopa rohelise kokkuleppe geopoliitika“, mille korraldas komitee koos ÜRO kestliku arengu lahenduste võrgustikuga (SDSN), rõhutati rohelise kokkuleppe ulatuslikku geopoliitilist mõju nii Euroopale kui ka kogu maailmale. Komitee on valmis selles protsessis oma osa täitma, tagades kodanikuühiskonna selge vastutuse Euroopa rohelise kokkuleppe eest.

ELi vahendatud dialoog on Kosovo ja Serbia suhete normaliseerimisel jätkuvalt väga oluline

Lääne-Balkani järelevalvekomitee 51. koosolekul keskenduti konfliktide lahendamisele ning Kosovo* ja Serbia suhete normaliseerimisele. Kohtumisel, mida juhatas Ionuţ Sibian, osalesid silmapaistvad sõnavõtjad ELi ametnike, Lääne-Balkani ekspertide ning kohalike kogukondade kodanikuühiskonna esindajate seast, kes kõik nõustusid, et ELi vahendatud dialoog on ainus viis edasiliikumiseks.

Programmi „Eesmärk 55“ kliimameetmed peavad tagama tasakaalu õigluse, heitkoguste vähendamise ja konkurentsivõime vahel.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on kutsunud üles võtma mitmeid meetmeid, et tagada kõigiga konsulteerimine ja kasu Euroopa Komisjoni programmi „Eesmärk 55“ ettepanekutest, mis aitavad ELil 2030. aastaks vähendada CO2 heidet 55% võrra.

ELi taastekava peab aitama kaasa õiglasele üleminekule ELi ressursi- ja energiamahukates tööstusharudes

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis vastu omaalgatusliku arvamuse selle kohta, kuidas ressursi- ja energiamahukad tööstusharud saavad kasutada ELi taastekava sotsiaalselt vastuvõetavaks süsinikuheite vähendamiseks ja digiüleminekuks. Komitee innustab komisjoni ja teisi ELi institutsioone tagama siseturul õiglase konkurentsi, et vältida liikmesriikide erinevatest lähenemistest tingitud tasakaalustamata eeliseid.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tegevus Prantsusmaa eesistumisperioodi ajal

Prantsusmaa saab Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks otsustaval hetkel, mil Euroopa Liit seisab silmitsi arvukate väljakutsetega, näiteks tervishoiu, sotsiaal-, majandus- ja keskkonna valdkonnas.

Uudiseid rühmadelt

Uus visioon Euroopa tuleviku jaoks

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Euroopa tulevik on tihedalt seotud tema tööstuse tulevikuga: suured eesmärgid nõuavad tugevaid ja uuendusmeelseid ettevõtteid, kes suudavad rahuldada digi- ja roheülemineku vajadusi ning samal ajal edendada ELi konkurentsivõimet. 

COVIDidi vaktsiini patentide ummikseis tuleb lõpetada

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Nüüd, kus eurooplased taastuvad jõulupuhkusest, liigub üle Euroopa uus COVID-i juhtumite laine: viiruse uus tüvi OMICRON on kogu maailmas nakatumist hüppeliselt suurendanud. Tänu immuunsuse suurenemisele ja varasematele vaktsineerimistele ning viiruse loomulikule arengule vähem surmavate ja agressiivsete variantide suunas on äärmiselt suur nakatumismäär toonud siiski kaasa vähem raskeid haigestumisi, väiksema haiglaravi vajaduse ja vähem surmajuhtumeid.

EMSK uuringu kohaselt ei vasta ind vabatahtlikuks tegevuseks selle tegelikele võimalustele

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee hiljutine uuring „Uued suundumused vabatahtliku tegevuse arengus Euroopa Liidus“ kinnitab, et kõigi ELi liikmesriikide inimesed soovivad teha vabatahtlikku tööd. Ent kuigi ind vabatahtlikuks tegevuseks on suur, on selles osalemise tegelik määr liikmesriigiti erinev, mis on suuresti tingitud traditsioonide ja taristu erinevustest.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

99 õpilast tulevad kokku, et võidelda valeuudiste vastu

Lähikuudel valmistuvad keskkooliõpilased üle Euroopa ühiselt ajurünnakuks, et arutada, kuidas võidelda Euroopas desinformatsiooni vastu. Märtsis valivad nad välja kõige populaarsemad ideed, mida tutvustada ELi juhtidele.

Fotonäitus toidukulleritest kui nüüdisaja kauboidest

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võõrustab Prantsuse fotograafi Frédéric Stucini virtuaalset fotonäitust, mis käsitleb toidukullereid kui tänapäeva linnaelu eripära ja uut tööhõivevormi, milles sageli hoitakse kõrvale Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nõuete järgimisest.