Wolontariat zasługuje na szersze uznanie w UE

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wezwał UE i państwa członkowskie do systematycznego i przemyślanego wspierania wolontariatu. Byłby to wyraz uznania dla jego olbrzymiego wpływu na rozwój społeczny Europy oraz dla kluczowej roli, jaką odgrywa on w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ i wspieraniu włączenia społecznego.

W opinii z inicjatywy własnej w sprawie wolontariatu EKES zaproponował, by UE ogłosiła rok 2025 Europejskim Rokiem Wolontariuszy, rozbudowała programy skierowane do wolontariuszy, objęła finansowaniem osoby starsze oraz opracowała ogólnounijną metodę gromadzenia danych dotyczących wolontariatu, którymi państwa i organizacje mogłyby się dzielić.

Sprawozdawca opinii Krzysztof Pater powiedział: „Przyszłości Europy nie zbudują decydenci, politycy czy organizacje społeczeństwa obywatelskiego, lecz aktywni obywatele i wolontariusze, którzy poświęcają wolny czas dla dobra społeczeństwa”.

Co roku w wolontariat angażuje się co piąta osoba w Europie. Niedawne badanie pokazało, że każdego roku 25% młodych Europejek i Europejczyków uczestniczy w zorganizowanym wolontariacie. Każdego dnia wolontariusze w każdym wieku i z różnych kręgów społecznych poświęcają czas na działania na rzecz innych ludzi lub środowiska, umacniając społeczeństwo i budując zrównoważoną przyszłość.

„Potrzebne jest systematyczne i pełne wsparcie na szczeblu unijnym i krajowym, ponieważ wpływ wolontariatu przewyższa wielokrotnie jego potencjalne koszty” – stwierdził Krzysztof Pater. Według dostępnych danych działalność wolontariuszek i wolontariuszy ma rzeczywistą wartość gospodarczą, która w wielu krajach wynosi ponad 2% PKB.

Od czasu ostatniego Europejskiego Roku Wolontariatu w 2011 r. wolontariat stopniowo znika z programu europejskiego. Pojawia się jedynie sporadycznie: UE stworzyła Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej i Europejski Korpus Solidarności i postawiła wolontariat na pierwszym miejscu w swym programie „Europa dla Obywateli”.

Zdaniem EKES-u wkład wolontariuszek i wolontariuszy, a także dobrostan i poczucie więzi, które czerpią z wolontariatu, zasługują na szersze uznanie. (ll)