Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaldus – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab valgevenelasi nende julges võitluses demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste eest

This page is also available in

Komitee mõistab teravalt hukka jätkuvad inimõiguste ja õigusriigi põhimõtte rikkumised Valgevenes presidendivalimiste järel, mis ei olnud ei vabad ega õiglased. Paljude rahumeelsete meeleavaldajate, eelkõige naiste ja noorte vastu toime pandud jõhkrust ja piinamisi ning pidevaid meelevaldseid ja seletamatuid vahistamisi ja kinnipidamisi ei saa jätta karistamata. 

Valgevene inimesed jätkavad väsimatult ja julgelt rahumeelset võitlust vabaduse ja demokraatia eest. Sellele vaatamata jätkuvad jõhkrad repressioonid. Viimase viie nädala jooksul on kinni peetud üle 7 500 rahumeelse meeleavaldaja. Registreeritud ja dokumenteeritud on vähemalt 500 piinamisjuhtumit.

 

EL ei peaks käed rüpes pealt vaatama. Vastupidi, ta peab ka edaspidi avaldama tugevat poliitilist survet ja kordama oma nõudmist uute valimiste järele OSCE järelevalve all. Kui me soovime säilitada Euroopa usaldusväärsust, tuleks lubatud sanktsioonid suure hulga vägivalla, repressioonide ja valimistulemuste võltsimise eest vastutavate isikute suhtes kehtestada juba enne Euroopa Ülemkogu kohtumist 24. ja 25. septembril. 

ELi organiseeritud kodanikuühiskonna häälekandjana toetab komitee täielikult valgevenelaste otsustavust ehitada üles oma riigi tulevik kooskõlas demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste põhimõtetega. Me oleme täielikult solidaarsed organiseeritud kodanikuühiskonnaga ja kõigi Valgevene tulevikku käsitlevates aruteludes osalejatega, sealhulgas koordineerimisnõukogu liikmetega, keda tuleb kaitsta hirmutamise, sundpaguluse, meelevaldse vahistamise ja vägivalla eest. 

Seetõttu kutsub komitee Valgevene ametivõime üles pingelist olukorda maandama ja hoiduma jõu kasutamisest rahumeelselt kogunevate inimeste vastu. Kõik ebaseaduslikult kinnipeetud isikud, sealhulgas poliitvangid, tuleb viivitamata vabastada. Samal ajal tuleks põhjalikult uurida väiteid kinnipeetavate piinamise ja muu väärkohtlemise kohta. Valgevene ametivõimud peaksid tagama õigusemõistmise sõltumatuse ja kinnipeetud isikuid kaitsvate advokaatide kaitse.

Praegust kriisi on võimalik lahendada üksnes laiapõhjalise ja ulatusliku dialoogi abil ilma igasuguse välise sekkumiseta, reformide ja inimõiguste tõsiste rikkumiste eest vastutusele võtmise kaudu, mis peaks demokraatia ja geopoliitilise stabiilsuse huvides algama kohe. Õigusemõistmine ei ole võimalik ilma, et riik oleks ühemõtteliselt pühendunud inimõiguste rikkumiste eest vastutusele võtmisele ja nende rikkumiste heastamisele. Komitee leiab, et teatavaid ELi ja Valgevene koostööga hõlmatud valdkondi tuleks täiendavalt uurida, pöörates erilist tähelepanu inimestevahelistele kontaktidele ja kodanikuühiskonna toetamisele. Seda on rõhutatud ka meie hiljutistes kontaktides Valgevene kodanikuühiskonna esindajatega, kes kutsuvad ELi üles aitama kaasa sellele uuele, tugevale ja mobiliseeritud kodanikuühiskonnale eri valdkondades, et muuta selle osalemine ühiskonnaelus ja poliitikas ning kodanikuühiskonna suurenev mõjuvõim nähtavamaks.

Üksnes rahumeelne ja kaasav dialoog, mida toetavad sõltumatu meedia ja tugev kodanikuühiskond, sillutab teed jätkusuutlikele ja konstruktiivsetele lahendustele Valgevene jaoks.

Downloads

EESC statement: The EESC stands by Belarusians in their courageous combat for democracy rule of law and fundamental rights