EESRK pareiškimas – EESRK remia drąsią baltarusių kovą už demokratiją, teisinę valstybę ir pagrindines teises

This page is also available in

EESRK griežtai smerkia nuolatinius žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimus Baltarusijoje, besitęsiančius nuo prezidento rinkimų, kurie nebuvo nei laisvi, nei sąžiningi. Negali likti nenubausti tie, kurie vykdo plataus masto brutalius veiksmus ir kankinimus prieš taikius protestuotojus, ypač moteris ir jaunimą, ir nuolat savavališkai ir be jokių paaiškinimų suiminėja žmones. 

Baltarusijos gyventojai nenuilstamai ir drąsiai toliau taikiai kovoja už laisvę ir demokratiją. Vis dėlto žiaurios represijos nesiliauja. Per pastarąsias penkias savaites sulaikyta daugiau kaip 7 500 taikių protestuotojų. Užregistruota ir dokumentais patvirtinta ne mažiau kaip 500 kankinimo atvejų.

ES neturėtų laukti sudėjus rankų; priešingai, ji turi nuolat daryti stiprų politinį spaudimą ir dar kartą priminti savo reikalavimą surengti naujus rinkimus stebint ESBO. Jeigu norime, kad Europa būtų toliau pasitikima, pažadėtos sankcijos nemažam skaičiui už smurtą, represijas ir rinkimų rezultatų klastojimą atsakingų asmenų turėtų būti patvirtintos iki rugsėjo 24–25 d. įvyksiančio Europos Vadovų Tarybos susitikimo. 

 

EESRK, kaip ES organizuotos pilietinės visuomenės balsas, visiškai pritaria baltarusių ryžtui kurti savo šalies ateitį laikantis demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių principų. Visiškai solidarizuojamės su organizuota pilietine visuomene ir visais diskusijose dėl Baltarusijos ateities dalyvaujančiais veikėjais, įskaitant Koordinavimo tarybos narius, kurie turi būti apsaugoti nuo bauginimo, priverstinio ištrėmimo, savavališkų suėmimų ir smurto. 

 

Todėl EESRK ragina Baltarusijos valdžios institucijas mažinti įtampą ir nenaudoti jėgos prieš taikių susibūrimų dalyvius. Visi neteisėtai sulaikyti asmenys, įskaitant politinius kalinius, turi būti nedelsiant paleisti, o pareiškimai dėl kankinimo ir kitokio netinkamo elgesio su sulaikytaisiais turėtų būti visapusiškai ištirti. Baltarusijos valdžios institucijos turėtų garantuoti teismų nepriklausomumą ir sulaikytus asmenis ginančių advokatų apsaugą.

Dabartinė krizė gali būti išspręsta tik per plataus masto dialogą be jokio išorės kišimosi, per reformas ir atskaitomybę už sunkius žmogaus teisių pažeidimus ir tai turėtų būti pradėta vykdyti nedelsiant, siekiant demokratijos ir geopolitinio stabilumo. Teisingumas negali būti vykdomas be aiškaus valstybės įsipareigojimo užtikrinti atskaitomybę ir žalos už žmogaus teisių pažeidimus atlyginimą. Komitetas mano, kad reikėtų toliau ieškoti tam tikrų ES ir Baltarusijos bendradarbiavimo sričių, ypatingą dėmesį skiriant žmonių tarpusavio ryšiams ir paramai pilietinei visuomenei. Toks pasiūlymas buvo pateiktas ir mūsų neseniai vykusiuose susitikimuose su Baltarusijos pilietinės visuomenės atstovais, kurie ragina ES padėti „šiai naujai sukurtai, stipriai ir sutelktai pilietinei visuomenei įvairiose srityse, kad jos pilietinis ir politinis dalyvavimas bei įgalėjimas taptų matomesni“.

Tik taikus ir įtraukus nepriklausomos žiniasklaidos ir stiprios pilietinės visuomenės dialogas padės Baltarusijai rasti tvarius ir konstruktyvius sprendimus.

Downloads

EESC statement: The EESC stands by Belarusians in their courageous combat for democracy rule of law and fundamental rights