Θεματική ομάδα μελέτης «Βιώσιμα συστήματα τροφίμων»

Η διαχείριση της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων συνεπάγεται όχι μόνο τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, αλλά και την προώθηση φιλικότερων προς το περιβάλλον, ανθεκτικότερων, υγιεινότερων και δικαιότερων συστημάτων τροφίμων.

Έχοντας συσταθεί το 2012 ως μόνιμη ομάδα μελέτης για την επισιτιστική ασφάλεια, η θεματική ομάδα μελέτης «Βιώσιμα συστήματα τροφίμων» αποσκοπεί στη διαχείριση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνεπειών της παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων μέσω μιας πιο ολοκληρωμένης πολιτικής προσέγγισης, για παράδειγμα μέσω της προώθησης της βιώσιμης γεωργικής παραγωγής, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της πρόσβασης σε υγιεινά και θρεπτικά τρόφιμα και της δίκαιης μεταχείρισης όλων των οικονομικών παραγόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και με μείωση της σπατάλης τροφίμων. Αυτός ο γενικός στόχος αντικατοπτρίζει επίσης τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, οι οποίοι παρέχουν κρίσιμης σημασίας πλαίσιο για την από κοινού δράση με στόχο τον επισιτισμό του πλανήτη κατά τρόπο βιώσιμο μέχρι το 2030.

Μέσω γνωμοδοτήσεων, συνεδριάσεων και ακροάσεων, η θεματική ομάδα μελέτης διευκολύνει και προωθεί τον διάλογο μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας (συμπεριλαμβανομένων αγροτών, εργαζομένων, μεταποιητών τροφίμων, εμπόρων λιανικής πώλησης και καταναλωτών) σχετικά με τα προαναφερθέντα ζητήματα.

Downloads

Permanent Group on Sustainable Food Systems - Work Plan 2023-2025
End of mandate report 2021-2023 Permanent group on sustainable food systems