Tematiskā izpētes grupa “Ilgtspējīgas pārtikas sistēmas”

Rūpējoties par ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu, ir jānodrošina ne vien pārtikas piegādes drošība, bet arī jāatbalsta videi draudzīgākas, noturīgākas, veselīgākas un taisnīgākas pārtikas sistēmas.

Tematiskā izpētes grupa “Ilgtspējīgas pārtikas sistēmas” tika izveidota 2012. gadā kā pastāvīgā izpētes grupa “Pārtikas nodrošinājums”. Tās mērķis ir, izmantojot visaptverošāku politisko pieeju, analizēt pārtikas ražošanas un patēriņa ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās sekas, piemēram, veicināt ilgtspējīgāku lauksaimniecisko ražošanu, vienlaikus rūpējoties arī par piekļuvi veselīgai un uzturvielām bagātai pārtikai, kā arī nodrošinot taisnīgu attieksmi pret visiem ekonomikas dalībniekiem pārtikas ķēdē un samazinot pārtikas izšķērdēšanu. Šis vispārējais mērķis atspoguļo arī ANO Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam noteiktos ilgtspējīgas attīstības mērķus, kuri kalpo par svarīgu satvaru kopīgai rīcībai, lai līdz 2030. gadam visiem pasaules iedzīvotājiem nodrošinātu ilgtspējīgu apgādi ar pārtiku.

Sagatavojot atzinumus un rīkojot sanāksmes un uzklausīšanas sanāksmes, šī pagaidu izpētes grupa veicina un atbalsta dažādu pārtikas ķēdes dalībnieku (tostarp lauksaimnieku, strādājošo, pārtikas pārstrādātāju, mazumtirgotāju un patērētāju) dialogu par iepriekšminētajiem jautājumiem.

Downloads

Permanent Group on Sustainable Food Systems - Work Plan 2023-2025
End of mandate report 2021-2023 Permanent group on sustainable food systems