Тематична проучвателна група „Устойчиви продоволствени системи“

Решаването на въпроса за устойчивото производство и потребление на храни означава не само гарантиране на сигурността на доставките на храни, но и насърчаване на по-екологосъобразни, по-устойчиви, по-здравословна и по-справедливи системи за производство на храни.

Целта на тематичната проучвателна група „Устойчиви продоволствени системи“, създадена през 2012 г. като постоянна проучвателна група „Продоволствена сигурност“, е справяне с икономическите, екологичните и социалните последствия от производството и потреблението на храни посредством по-всеобхватен политически подход, например чрез насърчаване на устойчиво земеделското производство, като се осигурява достъп до здравословни и питателни храни, гарантира се справедливо третиране на всички стопански субекти във веригата за доставки на храни и се намалява разхищението на храни. Тази обща цел отразява и целите за устойчиво развитие в Програмата на ООН до 2030 г., която предоставя основна рамка за съвместни действия за устойчиво изхранване на света до 2030 г.

Посредством становища, заседания и изслушвания ВПГ улеснява и насърчава диалога между различните заинтересовани страни във веригата за доставка на храни (включително земеделски производители, работници, преработватели на хранителни продукти, търговци на дребно и потребители) по горепосочените въпроси.

Downloads

Permanent Group on Sustainable Food Systems - Work Plan 2023-2025
End of mandate report 2021-2023 Permanent group on sustainable food systems