Tematska študijska skupina za trajnostne prehranske sisteme

Trajnostna proizvodnja in uživanje hrane ne pomenita le zanesljive preskrbe s hrano, temveč tudi spodbujanje bolj okolju prijaznih, odpornih, zdravih in pravičnih prehranskih sistemov.

Tematska študijska skupina za trajnostne prehranske sisteme je bila ustanovljena leta 2012 kot stalna študijska skupina za prehransko varnost. Njen cilj je obvladovanje ekonomskih, okoljskih in družbenih posledic proizvodnje in porabe hrane z uporabo celovitejšega političnega pristopa – na primer s spodbujanjem trajnostne kmetijske proizvodnje, pa tudi z zagotavljanjem dostopa do zdrave in hranljive hrane, pravično obravnavo vseh ekonomskih akterjev v verigi preskrbe s hrano in zmanjšanjem količine zavržene hrane. V tem splošnem cilju so upoštevani tudi cilji trajnostnega razvoja iz agende OZN do leta 2030, ki so ključna podlaga za skupne ukrepe, z namenom, da bi se do leta 2030 svet trajnostno prehranjeval.

Začasna študijska skupina z mnenji, sejami in posvetovanji omogoča in spodbuja dialog med različnimi akterji v prehranski verigi (vključno s kmeti, delavci, predelovalci hrane, trgovci na drobno in potrošniki) o navedenih vprašanjih.

Downloads

Permanent Group on Sustainable Food Systems - Work Plan 2023-2025
End of mandate report 2021-2023 Permanent group on sustainable food systems