Grúpa Staidéir Téamach um Chórais Bia Inbhuanaithe

This page is also available in

Má táthar chun cúram ceart a dhéanamh de tháirgeadh agus tomhaltas bia inbhuanaithe, ní foláir slándáil an tsoláthair bia a chinntiú agus, rud eile de, córais bhia atá níos neamhdhíobhálaí don timpeallacht, níos buanseasmhaí, níos sláintiúla agus níos cothroime a chur chun cinn.

Is éard is aidhm don Ghrúpa Staidéir Téamach um Chórais Bia Inbhuanaithe (a bunaíodh in 2012 faoin ainm, 'an Buanghrúpa Staidéir um Shlándáil Bia') dul i ngleic leis na hiarmhairtí eacnamaíocha, comhshaoil agus sóisialta a leanann bia a tháirgeadh agus a thomhailt trí chur chuige beartais atá níos cuimsithí a ghlacadh ina leith, mar shampla trí tháirgeadh talmhaíochta inbhuanaithe a chur chun cinn agus rochtain ar bhia sláintiúil cothaitheach a chinntiú agus trína ráthú go gcaithfear go cothrom le gach gníomhaí eacnamaíoch i slabhra an tsoláthair bia agus go ndéanfar cur amú bia a laghdú. Ina theannta sin, tá an cuspóir foriomlán seo ag teacht leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe atá mar chuid de Chlár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe, ar creat ríthábhachtach é le haghaidh gníomhaíocht chomhpháirteach chun bia a sholáthar ar bhonn inbhuanaithe don domhan faoi 2030.

De thoradh a chuid tuairimí, cruinnithe agus éisteachtaí, déanann an Grúpa Staidéir Sealadach idirphlé a éascú agus a chur chun cinn i measc na ngeallsealbhóirí éagsúla feadh an tslabhra bia (ar a n-áirítear feirmeoirí, oibrithe, próiseálaithe bia, miondíoltóirí agus tomhaltóirí) maidir leis na saincheisteanna thuasluaite.

Downloads

Thematic Study Group on Sustainable Food Systems - work programme 2020-2023