Tematická študijná skupina „Udržateľné potravinové systémy“

Zaoberať sa otázkou udržateľnej výroby a spotreby potravín neznamená len zaistiť bezpečnosť dodávok potravín, ale aj podporovať potravinové systémy, ktoré sú menej škodlivé pre životné prostredie, odolné, zdravé a spravodlivé.

Zriadená v roku 2012 ako stála študijná skupina pre potravinovú bezpečnosť má tematická študijná skupina „Udržateľné potravinové systémy“ za cieľ riešiť hospodárske, environmentálne a sociálne dôsledky výroby a spotreby potravín prostredníctvom komplexnejšieho politického prístupu, napríklad propagovaním udržateľnej poľnohospodárskej výroby, pričom sa zároveň zabezpečí prístup k zdravým a výživným potravinám, zaručí spravodlivé zaobchádzanie so všetkými hospodárskymi aktérmi v potravinovom dodávateľskom reťazci a zníži plytvanie potravinami. Tento celkový zámer zohľadňuje aj ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v rámci programu OSN do roku 2030, ktorý je kľúčovým rámcom spoločného úsilia poskytovať svetu do roku 2030 potraviny udržateľným spôsobom.

Prostredníctvom stanovísk, schôdzí a vypočutí tematická študijná skupina sprostredkúva a podporuje dialóg na už spomínané témy medzi rôznymi zainteresovanými stranami v potravinovom reťazci (vrátane poľnohospodárov, pracovníkov, maloobchodníkov a spotrebiteľov).

Downloads

Permanent Group on Sustainable Food Systems - Work Plan 2023-2025
End of mandate report 2021-2023 Permanent group on sustainable food systems