Тематична проучвателна група „Приобщаване на ромите“

С население от около приблизително шест милиона ромите са най-голямото етническо малцинство в ЕС. В ежедневието си много от тях все още се сблъскват с предразсъдъци, нетолерантност, дискриминация и социално изключване, въпреки че са неразделна част от европейската цивилизация от повече от хилядолетие. Рамката на ЕС за националните стратегии за интегриране на ромите и Препоръката на Съвета относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки насърчават активното им приобщаване и подпомагат действията на държавите членки в тази насока. Понастоящем повечето държави членки са приели национална стратегия за интегриране на ромите.

Данните за положението на ромите в областта на заетостта, образованието, жилищното настаняване и здравеопазването, предоставени от Агенцията на Европейския съюз за основните права, показват, че напредъкът в изпълнението на стратегиите е бавен. Дискриминацията и антиромските настроения продължават да съществуват и на практика сегрегацията в жилищното настаняване и образованието все още засяга много роми.

ЕИСК създаде тематична проучвателна група „Приобщаване на ромите“, съставена от членове от различни секции на ЕИСК, работещи в различни области на политика, които представляват групите „Работодатели“, „Работници“ и „Многообразие Европа“. Целите на групата са:

  • да събира гледните точки на гражданското общество относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите и да насърчава активното им участие;
  • да предоставя на гражданското общество, по-специално на ромските организации, възможността да бъдат изслушвани и да идентифицира и разпространява добри практики;
  • да изготвя доклади и препоръки относно приобщаването на ромите.