Тематична проучвателна група „Имиграция и интеграция“ (IMI)

ЕИСК създаде тематична проучвателна група „Имиграция и интеграция“ (IMI), съставена от членове от различни секции на ЕИСК, работещи в различни области на политика, които представляват групите „Работодатели“, „Работници“ и „Многообразие Европа“. Целите на групата, която подпомага работата на ЕИСК в областта на миграцията и убежището, са:

  • да насърчава развитието на обща европейска имиграционна и интеграционна политика, основана на принципите на основните права и солидарността, с активното участие на гражданското общество;
  • да подготвя приноса на ЕИСК към Европейския форум за миграцията (ЕФМ);
  • да конкретизира ролята на ЕИСК като посредник между организираното гражданско общество и институциите на ЕС в областта на политиката за миграцията и интеграцията на мигрантите.

От 2009 г. насам тематична проучвателна група „Имиграция и интеграция“ изготви становища и организира изслушвания и конференции, посветени на различни теми, свързани с интеграцията (например приносът на мигрантите предприемачи към икономиката, социалните иновации за приобщаване на бежанците и подкрепата на гражданското общество за мигрантите и бежанците). За тази цел тя работи с външни партньори от гражданското общество, академичните среди и европейските и националните власти. Членовете на IMI участват активно в ЕФМ. IMI организира и срещи за провеждане на консултации относно формàта или темите на предстоящите срещи на ЕФМ.