Тематична проучвателна група „Права на хората с увреждания“

Като пълноправни граждани, хората с увреждания имат равни права, както и право на зачитане на тяхното достойнство, равно третиране, независим живот и пълноценно участие в обществото. Основна цел на дългосрочната стратегия на ЕС за тяхното активно интегриране е да им се предостави възможност да упражняват тези права.

ЕС насърчава активното приобщаване и пълноценното участие на хората с увреждания в обществото в съответствие с подхода на ЕС по въпросите на хората с увреждания, основан на правата на човека. През 2010 г. Европейската комисия прие Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г., а през 2007 г. ЕС подписа Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания.

Хората с увреждания представляват около една шеста от населението в трудоспособна възраст в ЕС, но тяхното равнище на заетост е сравнително ниско. Въпреки това с малко повече помощ милиони европейски граждани с увреждания могат да навлязат или да се завърнат на пазара на труда. Равният достъп до качествено образование и учене през целия живот позволява на хората с увреждания да участват пълноценно в обществото и да подобрят своето качество на живот.

ЕИСК създаде тематична проучвателна група „Права на хората с увреждания“, съставена от членове от различни секции на ЕИСК, работещи в различни области на политика, които представляват групите „Работодатели“, „Работници“ и „Многообразие Европа“. Целите на групата са:

  • да осигурява форум за изразяване на гледната точка на гражданското общество, по-специално на организациите на хората с увреждания;
  • да оценява и събира реакции във връзка с напредъка в прилагането на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН).