Platforma občianskej spoločnosti EÚ – Ukrajina

Politické kapitoly dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou boli podpísané 21. marca 2014 a zostávajúce časti 27. júna 2014. Dôležité časti dohody, najmä s výnimkou časti o obchode, sa začali predbežne uplatňovať od 1. novembra 2014. Predbežné uplatňovanie ustanovení o obchode začalo 1. januára 2016. K úplnému nadobudnutiu platnosti dohody dôjde, keď ju ratifikujú všetky členské štáty EÚ.

V inštitucionálnych, všeobecných a záverečných ustanoveniach dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (článok 469) sa ustanovuje zriadenie platformy občianskej spoločnosti, ktorej úlohou je podporovať pravidelné stretnutia zástupcov občianskych spoločností oboch strán, „ktorých cieľom bude informovať týchto zástupcov o vykonávaní tejto dohody a zhromaždiť ich návrhy v tejto súvislosti“. Platforma teda dopĺňa politické orgány, ktoré existujú v rámci dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou, a umožňuje organizáciám občianskej spoločnosti z oboch strán, aby monitorovali implementačný proces z hľadiska občianskej spoločnosti a pripravili odporúčania pre príslušné orgány.

Zloženie platformy občianskej spoločnosti EÚ – Ukrajina sa stanovuje v článku 469: „Platforma bude pozostávať z členov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na jednej strane a zástupcov občianskej spoločnosti Ukrajiny na druhej strane.“

Platforma bola zriadená 16. apríla 2015, pričom má členov za každú stranu. Na strane EÚ pozostáva z členov EHSV a stálych pozorovateľov z siete európskej občianskej spoločnosti (Eurochambres, Business Europe, ETUC, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe a Fórum občianskej spoločnosti krajín Východného partnerstva).

Platforma môže predkladať odporúčania Rade pre pridruženie (úroveň ministrov). Okrem toho Výbor pre pridruženie (úroveň vyšších verejných činiteľov) a Parlamentný výbor pre pridruženie sú povinní organizovať pravidelné stretnutia s jej zástupcami, aby získali ich názor na to, ako dosahovať plnenie cieľov dohody o pridružení (článok 470).