ELi ja Ukraina kodanikuühiskonna platvorm

ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu poliitilised peatükid allkirjastati 21. märtsil 2014 ja ülejäänud jaotised 27. juunil 2014. Lepingu olulisi osasid, jättes välja eelkõige kaubandusosa, kohaldati ajutiselt alates 1. novembrist 2014; lepingu kaubandussätete ajutine kohaldamine algas 1. jaanuarist 2016. Lepingu täielik jõustumine toimub siis, kui kõik ELi liikmesriigid on selle ratifitseerinud.

ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu institutsiooniliste, üldiste ja lõppsätetega (artikkel 469) nähakse ette sellise kodanikuühiskonna platvormi loomine, mille ülesanne on edendada mõlema poole kodanikuühiskonna esindajate korrapäraseid koosolekuid, „et hoida neid teavitatuna käesoleva lepingu rakendamisest ja et nad annaksid sellesse oma panuse“. Seega täiendab platvorm ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu raames olemas olevaid poliitilisi organeid ja võimaldab kummagi poole kodanikuühiskonna organisatsioonidel jälgida rakendamisprotsessi kodanikuühiskonna vaatepunktist ning valmistada ette oma soovitusi asjaomastele asutustele.

ELi ja Ukraina kodanikuühiskonna platvormi koosseis on sätestatud artiklis 469, mille kohaselt koosneb see „ühelt poolt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetest ja teiselt poolt Ukraina kodanikuühiskonna esindajatest“.

Platvorm asutati 16. aprillil 2015 ja sellesse kuuluvad liikmed kummaltki poolelt. ELi poolel hõlmab see Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmeid ja alalisi vaatlejaid Euroopa kodanikuühiskonna võrgustikest (Eurochambres, BusinessEurope, Euroopa Ametiühingute Keskliit, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe ning idapartnerluse kodanikeühenduste foorum).

Platvorm võib anda soovitusi assotsiatsiooninõukogule (ministrite tasand); lisaks sellele on assotsiatsioonikomitee (kõrgemate ametnike tasand) ja parlamentaarne assotsiatsioonikomisjon kohustatud pidama korrapäraselt sidet selle esindajatega, et saada teada nende arvamustest assotsieerimislepingu eesmärkide saavutamise kohta (artikkel 470).