Η πλατφόρμα της κοινωνίας πολιτών ΕΕ-Ουκρανίας

Τα πολιτικά κεφάλαια της Συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας υπεγράφησαν στις 21 Μαρτίου 2014 και τα υπόλοιπα τμήματα στις 27 Ιουνίου 2014. Τα σημαντικά μέρη της Συμφωνίας, με εξαίρεση κυρίως το τμήμα περί εμπορίου, εφαρμόστηκαν προσωρινά από την 1η Νοεμβρίου 2014. Η προσωρινή εφαρμογή των εμπορικών διατάξεων της Συμφωνίας ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου 2016. Η πλήρης έναρξη ισχύος της Συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί αφού επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι θεσμικές, γενικές και τελικές διατάξεις της Συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία (άρθρο 469) προβλέπουν τη δημιουργία μιας πλατφόρμας της κοινωνίας πολιτών, η οποία θα έχει ως καθήκον την προώθηση τακτικών συναντήσεων εκπροσώπων από την κοινωνία πολιτών και των δύο μερών «με στόχο τη συνεχή ενημέρωσή τους και τη συγκέντρωση των απόψεών τους όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας». Συνεπώς, η πλατφόρμα συμπληρώνει τα πολιτικά όργανα που υφίστανται στο πλαίσιο της Συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας και επιτρέπει στις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και από τις δύο πλευρές να παρακολουθούν τη διαδικασία εφαρμογής από τη σκοπιά της κοινωνίας πολιτών και να προετοιμάζουν τις συστάσεις τους προς τις αρμόδιες αρχές.

Η σύνθεση της πλατφόρμας της κοινωνίας πολιτών «ΕΕ-Ουκρανία» ορίζεται στο άρθρο 469: «Απαρτίζεται από μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), αφενός, και από εκπροσώπους της κοινωνίας πολιτών της Ουκρανίας, αφετέρου».

Η πλατφόρμα συστάθηκε στις 16 Απριλίου 2015 και έχει μέλη από κάθε πλευρά. Από την πλευρά της ΕΕ, συγκροτείται από μέλη της ΕΟΚΕ και μόνιμους παρατηρητές από ευρωπαϊκά δίκτυα της κοινωνίας πολιτών (Eurochambres, BusinessEurope, ETUC, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe και Φόρουμ της κοινωνίας πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης).

Η πλατφόρμα μπορεί να διατυπώνει συστάσεις προς το Συμβούλιο Σύνδεσης (υπουργικό επίπεδο). Επιπλέον, η Επιτροπή Σύνδεσης (επίπεδο ανώτερων υπαλλήλων) και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης υποχρεούνται να οργανώνουν τακτικές διαβουλεύσεις με εκπροσώπους της ώστε να λαμβάνουν γνώση των απόψεών τους σχετικά με την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας σύνδεσης (άρθρο 470).