Platforma civilne družbe EU-Ukrajina

This page is also available in

Politična poglavja pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino so bila podpisana 21. marca 2014, preostali deli pa 27. junija 2014. Pomembni deli sporazuma, zlasti tisti brez trgovinskega dela, so se začeli začasno uporabljati s 1. novembrom 2014; trgovinske določbe sporazuma so se začele začasno uporabljati s 1. januarjem 2016. Sporazum bo začel v celoti veljati, ko ga bodo ratificirale vse države članice EU.

Institucionalne, splošne in končne določbe pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino (člen 469) določajo ustanovitev platforme civilne družbe, katere naloga je spodbujanje rednih srečanj predstavnikov civilnih družb obeh pogodbenic, „da [bi] jih [obveščali] o izvajanju tega sporazuma in [zbirali] njihove predloge za njegovo izvajanje“. Na ta način platforma dopolnjuje politične organe, ki trenutno delujejo v okviru pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino, ter organizacijam civilne družbe obeh strani omogoča spremljanje postopka izvajanja z vidika civilne družbe in pripravo priporočil za ustrezne organe.

Sestava platforme civilne družbe EU-Ukrajina je določena v členu 469: „[s]estavljajo jo člani Evropskega ekonomsko-socialnega odbora na eni strani in predstavniki civilne družbe Ukrajine na drugi.“

Platforma civilne družbe EU-Ukrajina je bila ustanovljena 16. aprila 2015 in ima člane z obeh strani. Na strani EU je sestavljena iz članov EESO in stalnih opazovalcev iz evropskih mrež civilne družbe (Eurochambres, BusinessEurope, ETUC, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe in forum za civilno družbo v okviru vzhodnega partnerstva).

Platforma civilne družbe lahko daje priporočila Pridružitvenemu svetu (na ministrski ravni). Pridružitveni odbor (na ravni višjih državnih uradnikov) in Pridružitveni parlamentarni odbor morata organizirati redne stike s predstavniki platforme civilne družbe, da prejmeta njena stališča glede uresničevanja ciljev pridružitvenega sporazuma (člen 470).