Plattformen för det civila samhället EU–Ukraina

This page is also available in

De politiska kapitlen i associeringsavtalet mellan EU och Ukraina undertecknades den 21 mars 2014 och de övriga avsnitten den 27 juni 2014. Viktiga delar av avtalet, dock inte handelsdelen, började tillämpas provisoriskt den 1 november 2014. Den provisoriska tillämpningen av avtalets handelsbestämmelser inleddes den 1 januari 2016. Avtalet kommer att träda helt i kraft när alla EU-medlemsstater har ratificerat det.

Enligt de institutionella, allmänna och slutliga bestämmelserna i EU:s associeringsavtal med Ukraina (artikel 469) ska en plattform för det civila samhället inrättas, med uppgift att främja regelbundna möten mellan företrädare för de båda parternas civila samhällen, "i syfte att hålla dem informerade om och inhämta synpunkter för genomförandet av detta avtal". Plattformen kompletterar på så sätt de politiska organ som finns inom ramen för associeringsavtalet mellan EU och Ukraina och gör det möjligt för civilsamhällesorganisationer från båda sidor att övervaka genomförandeprocessen ur det civila samhällets perspektiv och utarbeta sina rekommendationer till berörda myndigheter.

I artikel 469 fastställs att plattformen för det civila samhället EU–Ukraina ska "bestå av ledamöter av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), å ena sidan, och företrädare för det civila samhället i Ukraina, å andra sidan".

Plattformen inrättades den 16 april 2015 och har medlemmar från båda sidor. På EU-sidan består den av EESK-ledamöter och permanenta observatörer från nätverk i det europeiska civila samhället (Eurochambres, Businesseurope, EFS, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe och forumet för det civila samhället inom det östliga partnerskapet).

Plattformen får framföra rekommendationer till associeringsrådet (på ministernivå). Dessutom har associeringskommittén (på högre tjänstemannanivå) och den parlamentariska associeringskommittén en skyldighet att anordna regelbundna kontakter med plattformens företrädare för att inhämta deras synpunkter på uppfyllelsen av associeringsavtalets mål (artikel 470).