ES un Ukrainas pilsoniskās sabiedrības forums

This page is also available in

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma politiskās sadaļas tika parakstītas 2014. gada 21. martā un atlikušās iedaļas — 2014. gada 27. jūnijā. Svarīgas nolīguma daļas, izņemot tirdzniecībai veltīto daļu, sāka provizoriski piemērot ar 2014. gada 1. novembri; nolīguma tirdzniecības noteikumu provizoriska piemērošana sākās 2016. gada 1. janvārī. Nolīgums pilnībā stāsies spēkā pēc tam, kad to būs ratificējušas visas ES dalībvalstis.

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma institucionālie, vispārīgie un nobeiguma noteikumi (469. pants) paredz izveidot pilsoniskās sabiedrības platformu, kuras uzdevums ir veicināt regulāras abu pušu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju sanāksmes, “lai informētu viņus un apkopotu viņu pienesumu šā nolīguma īstenošanai”. Tādējādi platforma papildina politiskās struktūras, kas izveidotas ar ES un Ukrainas asociācijas nolīgumu, un dod iespēju abu pušu pilsoniskās sabiedrības organizācijām uzraudzīt īstenošanas procesu no pilsoniskās sabiedrības viedokļa un sagatavot ieteikumus attiecīgām iestādēm.

ES un Ukrainas pilsoniskās sabiedrības platformas sastāvs ir noteikts 469. pantā: “Tā sastāv no Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāvjiem, no vienas puses, un Ukrainas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, no otras puses (..).”

Forumu izveidoja 2015. gada 16. aprīlī, un tajā ir locekļi no katras Puses. No ES tajā darbojas EESK locekļi un pastāvīgie novērotāji no Eiropas pilsoniskās sabiedrības tīkliem (Eurochambres, BusinessEurope, ETUC, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe un Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības forums).

Platforma var sniegt ieteikumus Asociācijas padomei (ministru līmenī); turklāt Asociācijas komitejai (vecāko civildienesta ierēdņu līmenī) un Parlamentārajai asociācijas komitejai ir jāuztur regulāri kontakti ar platformas pārstāvjiem, lai uzzinātu viņu viedokli par asociācijas nolīguma mērķu sasniegšanu (470. pants).