ES ir Ukrainos pilietinės visuomenės platforma

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo politiniai skyriai buvo pasirašyti 2014 m. kovo 21 d., o likusios dalys – 2014 m. birželio 27 d. Svarbios susitarimo dalys, išskyrus prekybos dalį, buvo pradėtos laikinai taikyti nuo 2014 m. lapkričio 1 d.; susitarimo prekybos nuostatos pradėtos laikinai taikyti nuo 2016 m. sausio 1 d. Susitarimas visiškai įsigalios po to, kai jį ratifikuos visos ES valstybės narės.

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo institucinėse, bendrosiose ir baigiamosiose nuostatose (469 straipsnis) numatyta įsteigti pilietinės visuomenės platformą, kurios užduotis – skatinti reguliarius abiejų Šalių pilietinės visuomenės atstovų susitikimus, siekiant juos „informuoti apie šio susitarimo įgyvendinimą ir gauti tam būtinos informacijos“. Taigi platforma papildo ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo politinių institucijų sistemą ir sudaro sąlygas abiejų Šalių pilietinės visuomenės organizacijoms stebėti įgyvendinimo procesą iš pilietinės visuomenės perspektyvos ir rengti rekomendacijas atitinkamoms valdžios institucijoms.

ES ir Ukrainos pilietinės visuomenės platformos sudėtis apibrėžta 469 straipsnyje: „Ją sudaro Europos ekonomikos ir socialinių reikalų (EESRK) nariai ir Ukrainos pilietinės visuomenės atstovai.“

Platforma buvo įsteigta 2015 m. balandžio 16 d. ir jai priklauso nariai iš kiekvienos pusės. Europos Sąjungai atstovauja EESRK nariai ir Europos pilietinės visuomenės tinklų („Eurochambres“, „BusinessEurope“, Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos Sąjungos žemės ūkio kooperatyvų generalinės konfederacijos (COPA-COGECA), „Cooperatives Europe“ ir Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo) nuolatiniai stebėtojai.

Platforma gali teikti rekomendacijas Asociacijos tarybai (ministrų lygiu); be to, Asociacijos komitetas (vyresniųjų valstybės tarnautojų lygiu) ir Parlamentinis asociacijos komitetas privalo organizuoti nuolatinius ryšius su jos atstovais, kad išsiaiškintų jų požiūrį į Asociacijos susitarimo siekius (470 straipsnis).