Platforma občanské společnosti EU-Ukrajina

This page is also available in

Politické kapitoly dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou byly uzavřeny 21. března 2014 a zbývající oddíly pak 27. června 2014. Významné části dohody, s výjimkou konkrétně obchodní části, jsou dočasně uplatňovány od 1. listopadu 2014 a obchodní ustanovení dohody od 1. ledna 2016. K úplnému vstupu dohody v platnost dojde až po její ratifikaci všemi členskými státy EU.

Institucionální, obecná a závěrečná ustanovení této dohody (článek 469) stanoví vytvoření Platformy občanské společnosti, jejímž úkolem je podporovat pravidelná setkání zástupců občanské společnost na obou stranách, „aby je informovaly o provádění této dohody a shromažďovaly jejich podněty týkající se jejího provádění“. Platforma tak doplňuje politické orgány, které již existují v rámci dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou, a umožňuje organizacím občanské společnosti na obou stranách sledovat proces provádění z hlediska občanské společnosti a vypracovat svá doporučení pro příslušné orgány.

Složení Platformy občanské společnosti EU-Ukrajina je stanoveno v článku 469: „[...] skládá [se] z členů Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) na jedné straně a ze zástupců občanské společnosti z Ukrajiny na straně druhé“.

Platforma byla vytvořena 16. dubna 2015 a zastoupena v ní je každá smluvní strana. EU je zastoupena členy EHSV a stálými pozorovateli z evropských sítí občanské společnosti (Eurochambres, BusinessEurope, EKOS, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe a Fórum občanské společnosti Východního partnerství).

Platforma může vydávat doporučení pro Radu přidružení (na úrovni ministrů), přičemž Výbor pro přidružení (na úrovni vyšších státních úředníků) a Parlamentní výbor pro přidružení jsou povinny zajistit pravidelné kontakty se zástupci, aby se seznámily s jejich názory na to, jak dosáhnout cílů dohody o přidružení (článek 470).