EU:n ja Ukrainan kansalaisyhteiskuntafoorumi

This page is also available in

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen poliittiset luvut allekirjoitettiin 21. maaliskuuta 2014 ja muut jäljelle jääneet luvut 27. kesäkuuta 2014. Sopimuksen tärkeitä osia, lukuun ottamatta erityisesti kauppaa koskevaa osaa, alettiin soveltaa tilapäisesti 1. marraskuuta 2014; sopimuksen kauppaa koskevien säännösten tilapäinen soveltaminen aloitettiin 1. tammikuuta 2016. Sopimus tulee täysimääräisesti voimaan, kun kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen.

EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen institutionaalisissa ja yleisissä säännöksissä sekä loppusäännöksissä (469 artikla) määrätään perustettavaksi kansalaisyhteiskuntafoorumi, jonka tehtävänä on edistää molempien osapuolten kansalaisyhteiskuntien edustajien säännöllisiä kokouksia, jotta ne voidaan pitää ajan tasalla ja saadaan kannanottoja assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta. Näin ollen foorumi täydentää EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen puitteissa olemassa olevia poliittisia elimiä ja antaa molempien osapuolten kansalaisyhteiskunnan organisaatioille mahdollisuuden seurata täytäntöönpanoprosessia kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta ja valmistella suosituksiaan asianomaisille viranomaisille.

EU:n ja Ukrainan kansalaisyhteiskuntafoorumin muodostamisesta on säädetty 469 artiklassa seuraavasti: ”Se muodostetaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) jäsenistä sekä Ukrainan kansalaisyhteiskunnan edustajista.”

Foorumi perustettiin 16. huhtikuuta 2015. Siinä on jäseniä kummaltakin puolelta. EU:n puolelta jäsenistöön kuuluu ETSK:n jäseniä ja pysyviä tarkkailijoita kansalaisyhteiskunnan eurooppalaisista verkostoista (Eurochambres, BusinessEurope, EAY, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe ja itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumi).

Foorumi voi esittää suosituksia assosiaationeuvostolle (ministeritaso), minkä lisäksi assosiaatiokomitean (ylempi virkamiestaso) ja parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan on järjestettävä säännöllinen yhteydenpito edustajiensa kanssa heidän näkemystensä kuulemiseksi assosiaatiosopimuksen tavoitteiden saavuttamisesta (470 artikla).