Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Ukraina

This page is also available in

Rozdziały polityczne układu o stowarzyszeniu UE–Ukraina podpisano w dniu 21 marca 2014 r., a pozostałe jego części w dniu 27 czerwca 2014 r. Znaczące części porozumienia, z wyłączeniem części handlowej, zaczęto tymczasowo stosować w dniu 1 listopada 2014 r.; tymczasowe stosowanie postanowień w zakresie handlu rozpoczęto w dniu 1 stycznia 2016 r. Układ w pełni wejdzie w życie po jego ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Postanowienia instytucjonalne, ogólne i końcowe układu o stowarzyszeniu z Ukrainą (art. 469) przewidują ustanowienie platformy społeczeństwa obywatelskiego mającej za zadanie promowanie regularnych spotkań przedstawicieli społeczeństw obywatelskich obu stron, „aby informować je i konsultować się z nimi w sprawie wdrażania tego układu”. Platforma stanowi zatem uzupełnienie organów politycznych istniejących w ramach układu o stowarzyszeniu UE–Ukraina i umożliwia organizacjom społeczeństwa obywatelskiego z obu stron monitorowanie procesu wdrażania z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego oraz sporządzanie zaleceń dla odpowiednich władz.

Skład Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Ukraina ustanawia art. 469: „składa się ona z członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) z jednej strony oraz z przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego po stronie Ukrainy z drugiej strony”.

Platforma została powołana w dniu 16 kwietnia 2015 r. Należą do niej członkowie zkażdej ze stron. Po stronie UE składa się z członków EKES-u i stałych obserwatorów z europejskich sieci społeczeństwa obywatelskiego (Eurochambres, BusinessEurope, ETUC, COPA/COGECA, Cooperatives Europe i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego).

Platforma może formułować zalecenia dla Rady Stowarzyszenia (na szczeblu ministerialnym); ponadto Komitet Stowarzyszenia (na szczeblu wyższych rangą urzędników państwowych) i Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia mają obowiązek regularnie kontaktować się z jej przedstawicielami, aby uzyskiwać opinie w sprawie osiągnięcia celów układu o stowarzyszeniu (art. 470).