Työllisyys

Talous on alkanut hitaasti elpyä viime vuosina, ja sen myötä työllisyys on EU:ssa yleisesti lisääntynyt ja työttömyys vähentynyt. Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden vallitsevat luvut ovat kuitenkin edelleen sietämättömän korkeita. EU:n ensisijaisena painopisteenä on oltava entistä useampien laadukkaiden työpaikkojen luominen. Se on erityisen vaativaa teknologisten innovaatioiden ja globalisaation kaltaisten rakenteellisten muutostekijöiden vuoksi. Ne luovat työllisyydelle sekä mahdollisuuksia että haasteita.

Työllisyyspolitiikasta vastaavat ensisijaisesti jäsenvaltiot. EU kuitenkin tekee niiden kanssa yhteistyötä koordinoidun strategian, Euroopan työllisyysstrategian, toteuttamiseksi. EU kannustaa jäsenvaltioita yhteistyöhön ja tukee ja arvioi niiden toimia etupäässä EU-ohjausjakson, työllisyyttä koskevien suuntaviivojen ja kansallisten toimintalinjojen seurannan avulla (yhteinen työllisyysraportti, kansalliset uudistusohjelmat ja maakohtaiset suositukset).

Euroopan komission on kuultava ETSK:ta työllisyysasioissa. ETSK on antanut lausuntoja kaikista EU:n tärkeimmistä aloitteista (esim. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, työllisyyspolitiikan suuntaviivat, työllisyyspaketti ja nuorisotakuu).

Työllisyysasioita käsittelee tavallisesti ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -jaosto (SOC) ja erityisesti sen työmarkkinoiden seurantaryhmä, joka seuraa EU:n työvoimaan ja työmarkkinoihin vaikuttavia suuntauksia ja haasteita.