Izobraževanje in usposabljanje

Izobraževanje in usposabljanje sta bistvenega pomena za prihodnost Evrope. Zato je EU za prvo ključno načelo evropskega stebra socialnih pravic izbrala „pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja“. Pri izobraževanju in usposabljanju gre predvsem za pripravo bodočih državljanov Evrope, da se zavedo svojih odgovornosti v večkulturni, vključujoči družbi, da bodo dobro opremljeni in da bodo lahko prispevali h konkurenčnemu evropskemu gospodarstvu. V družbi, v kateri se je treba hitro odzivati na nove izzive, kot je vse večja uporaba tehnologije, ki je potrebna pri vseh zaposlitvah in v vseh panogah, je vseživljenjsko učenje postalo nova prednostna naloga, saj delodajalcem in zaposlenim omogoča, da se uspešno odzivajo na stanje na trgu dela, nezaposlenim pa, da se usposobijo ali prekvalificirajo, da bi se lahko ponovno zaposlili; posebej dragoceno je za ljudi iz ranljivih družbenih skupin, kot so starejši in nizkokvalificirani delavci.

Za nacionalne sisteme izobraževanja in usposabljanja so pristojne države članice, EU pa je pristojna za izvajanje ukrepov njihove podpore, usklajevanja ali dopolnjevanja s pobudami, kot sta Erasmus+, ki podpira širok spekter projektov, in novi program znanj in spretnosti, ki ljudem pomaga, da si poiščejo kakovostno zaposlitev in izboljšajo svoje življenjske pogoje.

EESO je v ustreznih mnenjih in informativnih poročilih zagovarjal pravico ljudi do kakovostne izobrazbe, vajeništev in pripravništev ter do poštenih možnosti na vključujočem trgu dela.