Zásadu kvality práce pre kvalitu života treba dodržať

Andrej Zorko (skupina Pracovníci), spravodajca prieskumného stanoviska na tému Hlavné prvky udržateľnej kvalitnej práce počas obnovy a po nej

Kvalita práce je jedným zo základných prvkov kvality života. Zásada kvality práce pre kvalitu života sa musí dodržiavať vo všetkých fázach, keďže je predpokladom udržateľného sociálneho rozvoja.

EHSV je preto pevne presvedčený, že v politikách EÚ by sa mala tomuto aspektu venovať osobitná pozornosť, pretože sa musí zabrániť rizikám nerovnosti, chudoby, sociálneho vylúčenia a nekalej hospodárskej súťaže. Podľa EHSV musí k hospodárskej obnove dochádzať súbežne so sociálnou obnovou.

Existujúce problémy a výzvy by sa mali riešiť so zreteľom na zásady Európskeho piliera sociálnych práv a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030. Zohľadniť by sa mali aj medzinárodné normy Medzinárodnej organizácie práce (MOP), ktoré sa vzťahujú na dôstojnú prácu, ako aj Charta základných práv Európskej únie.

EHSV si je vedomý rozmanitosti a mnohostrannosti pojmu udržateľná kvalitná práca a pripomína, že pozostáva z rôznych prvkov, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú kvalitu života ľudí, práva pracovníkov a ich sociálne zabezpečenie

Kľúčovými prvkami stratégií Európskej únie a členských štátov, ktoré dokážu výrazne prispieť k zvýšeniu kvality práce, by mali byť zabezpečenie spravodlivých a konkurencieschopných podmienok pre európske hospodárstvo, investovanie do inovácií a rozvoja, predchádzanie sociálnemu dampingu, podpora vytvárania pracovných miest a podpora spravodlivých pracovných podmienok a vhodných stimulov.

V tomto kontexte má kľúčový význam účinný (dvojstranný i tripartitný) sociálny dialóg na úrovni EÚ, ako aj na národnej úrovni. Odporúčame tiež využiť tradičný obsah sociálneho dialógu a zahrnúť doň aj iný, strategickejší a udržateľnejší obsah zameraný na udržateľnosť a riešenia. Zahŕňalo by to napríklad predvídanie budúcich potrieb podnikov a pracovníkov s určitými kompetenciami a zručnosťami, spoločné činnosti zamerané na odbornú prípravu pracovníkov, zabezpečenie spravodlivej transformácie na digitálne a ekologické hospodárstvo, ako aj o reguláciu a vypracovanie vyvážených riešení pre prácu platforiem a podobné dôležité otázky rozvoja.

EHSV konštatuje, že Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti sa priamo nezaoberá prvkami kvalitnej práce, a preto vyzýva Komisiu, aby túto časť do mechanizmu doplnila. Nemali by sa prehliadať zraniteľné skupiny, ako sú pracovníci s neistým zamestnaním a mladí pracovníci, ktoré boli najviac postihnuté epidémiou.

Na záver chceme dodať, že je zodpovednosťou Komisie, členských štátov a sociálnych partnerov, aby spolu s relevantnými zainteresovanými stranami venovali väčšiu pozornosť otázkam dôstojnej a kvalitnej práce a aby naplánovali a zaviedli opatrenia na zaistenie kvalitnej práce.