Η αρχή «ποιότητα στην εργασία ως προϋπόθεση της ποιότητας ζωής» πρέπει να γίνεται σεβαστή

Από τον Andrej Zorko (Ομάδα των Εργαζομένων), εισηγητή της διερευνητικής γνωμοδότησης με θέμα «Βασικές συνιστώσες της βιώσιμης ποιοτικής εργασίας κατά την περίοδο της ανάκαμψης και μετά από αυτήν»

Η ποιότητα της εργασίας αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της ποιότητας ζωής. Πρέπει να τηρείται η αρχή «ποιότητα στην εργασία ως προϋπόθεση της ποιότητας ζωής», καθότι αυτή αποτελεί προαπαιτούμενο της βιώσιμης κοινωνικής προόδου.

Συνεπώς, η ΕΟΚΕ πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές της ΕΕ, με στόχο την πρόληψη των κινδύνων της ανισότητας, της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, του κοινωνικού ντάμπινγκ και του αθέμιτου ανταγωνισμού. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η οικονομική και η κοινωνική ανάκαμψη πρέπει να συμβαδίζουν.

Τα προβλήματα και οι προκλήσεις που παρατηρούνται θα πρέπει να αντιμετωπιστούν βάσει των αρχών του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας του 2030. Πρέπει να συνεκτιμηθούν επίσης τα διεθνή πρότυπα αξιοπρεπούς εργασίας της ΔΟΕ, καθώς και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΟΚΕ έχει επίγνωση της πολυμορφίας και του πολύπλευρου χαρακτήρα της έννοιας της βιώσιμης ποιοτικής εργασίας και επισημαίνει, επιπλέον, ότι αποτελείται από διάφορα στοιχεία που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, καθώς και τα δικαιώματα και την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων.

Η διασφάλιση δίκαιων και ανταγωνιστικών συνθηκών για την ευρωπαϊκή οικονομία, η επένδυση στην καινοτομία και στην ανάπτυξη, η πρόληψη του κοινωνικού ντάμπινγκ, η ενθάρρυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και η προώθηση δίκαιων συνθηκών εργασίας και κατάλληλων κινήτρων θα πρέπει να αποτελούν τα βασικά συστατικά των στρατηγικών της ΕΕ και των κρατών μελών της, μπορούν δε να συμβάλουν σημαντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας της εργασίας.

Εν προκειμένω, ο αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος (τόσο διμερής όσο και τριμερής) σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας. Η ΕΟΚΕ προτείνει επίσης την αξιοποίηση του παραδοσιακού περιεχομένου του κοινωνικού διαλόγου, έτσι ώστε να συμπεριλάβει και άλλο, πιο στρατηγικό και προσανατολισμένο στη βιωσιμότητα και τις λύσεις, περιεχόμενο. Νέο περιεχόμενο θα αποτελούσε, για παράδειγμα, η πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών των επιχειρήσεων και των εργαζομένων με συγκεκριμένα προσόντα και δεξιότητες, οι κοινές δραστηριότητες επιμόρφωσης των εργαζομένων, η διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης στις ψηφιακές και πράσινες οικονομίες, η ρύθμιση και η ανάπτυξη ισορροπημένων λύσεων όσον αφορά την εργασία στις πλατφόρμες, καθώς και παρόμοια σημαντικά αναπτυξιακά θέματα.

Η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι ο εν λόγω μηχανισμός δεν ρυθμίζει ρητά τις συνιστώσες της ποιοτικής εργασίας και, ως εκ τούτου, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπληρώσει αυτό το τμήμα του μηχανισμού. Οι ευπαθείς ομάδες, όπως οι επισφαλείς και οι νέοι εργαζόμενοι, που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία, δεν πρέπει να λησμονούνται.

Εν κατακλείδι, η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι αποτελεί ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών, καθώς και των Ευρωπαίων και εθνικών κοινωνικών εταίρων, να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στα ζητήματα της αξιοπρεπούς και ποιοτικής εργασίας και να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μέτρα για τη διασφάλιση βιώσιμης ποιοτικής εργασίας, από κοινού με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.