Princippet om arbejdskvalitet for livskvalitet skal efterleves

Ved Andrej Zorko (Arbejdstagergruppen), ordfører for den sonderende udtalelse om "Centrale komponenter i bæredygtigt kvalitetsarbejde under og efter genopretningen"

Arbejdskvalitet er en af de grundlæggende komponenter i livskvalitet. Princippet om arbejdskvalitet for livskvalitet skal efterleves på alle stadier, da det er en forudsætning for bæredygtig social udvikling.

EØSU er derfor af den faste overbevisning, at der bør være særligt fokus herpå i EU-politikkerne, da risikoen for ulighed, fattigdom, social udstødelse, social dumping og illoyal konkurrence må og skal forebygges. Efter EØSU's opfattelse skal økonomisk og social genopretning gå hånd i hånd.

De eksisterende problemer og udfordringer bør håndteres under overholdelse af principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder og målene under 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Også ILO's internationale standarder for anstændigt arbejde og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder bør tages i betragtning.

EØSU er opmærksom på, at "bæredygtigt kvalitetsarbejde" kan være mange ting og har mange facetter, og påpeger desuden, at det er en helhed af mange forskellige elementer, der direkte eller indirekte påvirker menneskers livskvalitet, arbejdstagernes rettigheder og arbejdstagernes sociale sikring.

Sikring af retfærdige, konkurrencedygtige betingelser for den europæiske økonomi, investeringer i innovation og udvikling, forebyggelse af social dumping, fremme af jobskabelse og rimelige arbejdsvilkår samt passende incitamenter bør være de centrale elementer i Den Europæiske Unions og medlemsstaternes strategier og kan i væsentlig grad bidrage til at løfte arbejdskvaliteten.

På denne baggrund er en effektiv social dialog (såvel tosidet som tresidet) på europæisk og nationalt plan vigtig. Vi anbefaler, at man udnytter den traditionelle sociale dialog til at inkludere andet, mere strategisk indhold, der er orienteret mod bæredygtighed og løsninger. Det kunne f.eks. dreje sig om at foregribe de fremtidige behov i virksomhederne og behovet for arbejdstagere med bestemte kompetencer og færdigheder, fælles aktiviteter for uddannelse af arbejdstagere, sikring af en retfærdig omstilling til den digitale og grønne økonomi, udvikling af afbalancerede løsninger for platformsarbejde og regulering heraf og lignende vigtige udviklingsrelaterede spørgsmål.

EØSU konstaterer, at genopretnings- og resiliensfaciliteten ikke direkte er rettet mod de faktorer, der skaber grundlaget for kvalitetsarbejde, og opfordrer derfor Kommissionen til at udbygge faciliteten i den henseende. Sårbare grupper såsom arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold og unge arbejdstagere, der er blevet hårdest ramt af pandemien, må ikke forbigås.

Sluttelig kan vi sige, at det er Kommissionens, medlemsstaternes og de europæiske og nationale arbejdsmarkedsparters ansvar at sætte større fokus på spørgsmål vedrørende anstændigt arbejde og kvalitetsarbejde og at planlægge og gennemføre foranstaltninger til sikring af bæredygtigt kvalitetsarbejde sammen med alle øvrige interessenter.