autor: Andrej Zorko (skupina Zaměstnanci), zpravodaj průzkumného stanoviska Klíčové prvky udržitelné kvalitní práce během oživení a po něm

Kvalitní práce je jednou ze základních složek kvalitního života. Je třeba ve všech fázích dodržovat zásadu kvalitní práce pro kvalitní život, neboť jde o nezbytný předpoklad pro udržitelný sociální rozvoj.

EHSV je tedy pevně přesvědčen, že je jí třeba věnovat zvláštní pozornost v politikách EU, neboť je nutné předcházet rizikům nerovnosti, chudoby, sociálního vyloučení, sociálního dumpingu a nekalé soutěže. Podle názoru EHSV musí jít hospodářské i sociální oživení ruku v ruce.

Aktuální problémy a výzvy by se měly řešit s ohledem na zásady evropského pilíře sociálních práv a cíle udržitelného rozvoje Agendy 2030. Měly by být rovněž zohledněny mezinárodní normy MOP pro důstojnou práci spolu s Listinou základních práv Evropské unie.

EHSV je si vědom rozmanitosti a mnohostranné povahy koncepce udržitelné kvalitní práce a poukazuje též na to, že ji tvoří různé složky, které přímo nebo nepřímo ovlivňují kvalitu života lidí, práva pracovníků a jejich sociální zabezpečení.

Zajištění spravedlivých a konkurenceschopných podmínek pro evropské hospodářství, investice do inovací a rozvoje, předcházení sociálnímu dumpingu, stimulace tvorby pracovních míst a podpora spravedlivých pracovních podmínek a rovněž adekvátní pobídky by měly být klíčovými elementy strategií Evropské unie a členských států a mohou významně přispět ke zvýšení kvality práce.

Zásadní je v tomto směru účinný sociální dialog (bipartitní i tripartitní) na úrovni EU i členských států. Doporučujeme využít tradiční obsah sociálního dialogu s cílem zahrnout další obsah, který bude strategičtější a orientovaný na udržitelnost a řešení. To znamená například předvídání budoucích potřeb podniků a pracovníků s určitými schopnostmi a dovednostmi, společné aktivity za účelem odborné přípravy pracovníků, zajištění spravedlivého přechodu na digitální a zelenou ekonomiku, regulaci činnosti platforem a současně vývoj vyvážených řešení pro tuto činnost, jakož i další podobné důležité otázky týkající se rozvoje.

EHSV konstatuje, že Nástroj pro oživení a odolnost se přímo nezabývá složkami kvalitní práce, a vyzývá tedy Komisi, aby tuto část nástroje doplnila. Neměly by být opomíjeny zranitelné skupiny, jako jsou pracovníci se zaměstnáním nestabilního charakteru a mladí pracovníci, kteří byli epidemií zasaženi nejvíce.

Závěrem můžeme říci, že je na Komisi, členských státech a evropských a vnitrostátních sociálních partnerech, aby otázkám důstojné a kvalitní práce věnovali více pozornosti a aby spolu se všemi příslušnými zúčastněnými stranami naplánovali a realizovali opatření za účelem zajištění udržitelné kvalitní práce.