Jāievēro princips “darbavietu kvalitāte dzīves kvalitātei”

Andrej Zorko (Darba ņēmēju grupa), ziņotājs izpētes atzinumam “Galvenie darbavietu ilgtspējas un kvalitātes komponenti atveseļošanās laikā un pēc tās”

Darbavietu kvalitāte ir viens no dzīves kvalitātes pamatelementiem. Visos posmos ir jāievēro princips “darbavietu kvalitāte dzīves kvalitātei”, jo tas ir ilgtspējīgas sociālās attīstības priekšnosacījums.

Tāpēc EESK ir pārliecināta, ka ES politikā tam būtu jāpievērš īpaša uzmanība, jo tam jānovērš nevienlīdzības, nabadzības, sociālās atstumtības, sociālā dempinga un negodīgas konkurences risks. EESK uzskata, ka ekonomikas un sociālajai atveseļošanai ir jāiet kopsolī.

Pastāvošās problēmas un izaicinājumi ir jārisina, ņemot vērā Eiropas sociālo tiesību pīlāra principus un Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam mērķus. Būtu jāņem vērā arī SDO starptautiskie standarti attiecībā uz pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību harta.

EESK apzinās darbavietu ilgtspējas un kvalitātes jēdziena daudzveidību un daudzšķautņaino raksturu un arī norāda, ka to veido dažādi elementi, kas tieši vai netieši ietekmē cilvēku dzīves kvalitāti, darba ņēmēju tiesības un darba ņēmēju sociālo nodrošinājumu.

Eiropas Savienības un dalībvalstu stratēģijās vajadzētu būt iekļautiem tādiem svarīgiem uzdevumiem kā taisnīgu konkurences apstākļu nodrošināšana Eiropas ekonomikai, ieguldījumi inovācijā un izstrādē, sociālā dempinga novēršana, nodarbinātības atbalstīšana un godīgu darba apstākļu veicināšana, kā arī atbilstoša stimulēšana, kas var būtiski palīdzēt paaugstināt darbavietu kvalitāti.

Šajā sakarā izšķiroša nozīme ir efektīvam sociālajam dialogam (gan divpusējam, gan trīspusējam) ES un valstu līmenī. Mēs iesakām, balstoties uz tradicionālo sociālā dialoga saturu, iekļaut citu stratēģiskāku saturu, kas orientēts uz ilgtspēju un risinājumiem. Tas varētu būt, piemēram, uzņēmumu un tādu darba ņēmēju nākotnes vajadzību prognozēšana, kuriem ir noteiktas kompetences un prasmes, kopīgi pasākumi darba ņēmēju apmācībai, taisnīgas pārejas uz digitālo un zaļo ekonomiku nodrošināšana un platformu darbības regulēšana un līdzsvarotu risinājumu izstrāde platformu darbībai, kā arī līdzīgi svarīgi attīstības jautājumi.

EESK atzīmē, ka Atveseļošanas un noturības mehānisms tieši neattiecas uz darbavietu kvalitātes komponentiem, un tāpēc aicina Komisiju papildināt šo mehānisma daļu. Nedrīkst aizmirst par neaizsargātām grupām, piemēram, darba ņēmējiem nestabilās darba attiecībās un gados jauniem darba ņēmējiem, kurus epidēmija skārusi vissmagāk.

Galu galā mēs varam teikt, ka Komisijas, dalībvalstu un Eiropas un valstu sociālo partneru pienākums ir kopā ar visām pārējām ieinteresētajām personām pievērst lielāku uzmanību pienācīgas kvalitātes nodarbinātības un darbavietu kvalitātes jautājumiem, kā arī plānot un īstenot pasākumus, lai nodrošinātu ilgtspējīgas un kvalitatīvas darbavietas.