Tuleb järgida põhimõtet „kvaliteetne töö elukvaliteedi parandajana“

Andrej Zorko (töötajate rühm), ettevalmistava arvamuse „Jätkusuutliku kvaliteetse töö põhikomponendid taastumise ajal ja pärast seda“ raportöör

Töö kvaliteet on elukvaliteedi üks põhikomponent. Igas etapis tuleb järgida põhimõtet „kvaliteetne töö elukvaliteedi parandajana“, sest see on kestliku sotsiaalse arengu eeltingimus.

Seepärast on komitee kindlalt veendunud, et sellele põhimõttele tuleks ELi poliitikas erilist tähelepanu pöörata, sest see peab hoidma ära ebavõrdsuse, vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse, sotsiaalse dumpingu ja kõlvatu konkurentsi ohu. Komitee on seisukohal, et majanduslik ja sotsiaalne taastumine peavad käima käsikäes.

Probleemide ja muredega tuleb tegeleda, pidades silmas Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtteid ja kestliku arengu tegevuskava 2030 eesmärke. Lisaks Euroopa Liidu põhiõiguste hartale tuleks arvesse võtta ka inimväärset tööd käsitlevaid ILO rahvusvahelisi standardeid.

Komitee on teadlik jätkusuutliku kvaliteetse töö mõiste mitmekesisusest ja mitmetahulisusest ning juhib tähelepanu sellele, et see koosneb mitmesugustest komponentidest, mis mõjutavad otseselt või kaudselt inimeste elukvaliteeti, töötajate õigusi ja töötajate sotsiaalkaitset.

Õiglaste ja konkurentsivõimeliste tingimuste tagamine Euroopa majandusele, investeeringud innovatsiooni ja arengusse, sotsiaalse dumpingu ärahoidmine, töökohtade loomise soodustamine, õiglaste töötingimuste edendamine ja asjakohased stiimulid peaksid olema ELi ja liikmesriikide strateegiate keskmes ning need võivad anda märkimisväärse panuse töö kvaliteedi parandamisse.

Samuti on väga oluline ELi ja riigi tasandi tõhus sotsiaaldialoog (nii kahe- kui ka kolmepoolne). Soovitame kasutada ära sotsiaaldialoogi tavapärast sisu, et kaasata ka muid, strateegilisemaid kestlikkusele ja lahendustele suunatud teemasid. See hõlmab näiteks teatava pädevuse ja oskuste pagasiga ettevõtjate ja töötajate tulevikuvajaduste prognoosimist, ühiseid meetmeid töötajate koolitamiseks, õiglase digi- ja rohemajandusele ülemineku tagamist, platvormitöö reguleerimist ja selle jaoks tasakaalustatud lahenduste väljatöötamist ning muid sarnaseid olulisi arenguküsimusi.

Komitee märgib, et taaste- ja vastupidavusrahastus ei käsitleta otseselt kvaliteetse töö komponente, ning kutsub seepärast komisjoni üles seda rahastu osa täiendama. Tähelepanuta ei tohiks jätta haavatavaid rühmi, nagu ebakindlas töösuhtes olevad ja noored töötajad, keda epideemia on kõige rängemini tabanud.

Kokkuvõtteks tuleb öelda, et komisjoni, liikmesriikide ning Euroopa ja riiklike sotsiaalpartnerite ülesanne on pöörata rohkem tähelepanu inimväärse ja kvaliteetse töö küsimustele ning kavandada ja rakendada meetmeid jätkusuutliku kvaliteetse töö tagamiseks koos kõigi teiste asjaomaste sidusrühmadega.