Upoštevati je treba načelo kakovost dela za kakovost življenja

Pripravil Andrej Zorko (skupina delojemalcev), poročevalec za raziskovalno mnenje Ključni elementi trajnostnega kakovostnega dela med okrevanjem in po njem

Kakovostno delo je eden izmed temeljnih elementov kakovostnega življenja. V vseh fazah je treba slediti načelu kakovost dela za kakovost življenja, saj je to nujni osnovni pogoj za trajnosten družbeni razvoj.

Zato je EESO prepričan, da mu je treba v okviru politik EU nameniti posebno pozornost, saj mora preprečiti tveganja neenakosti, revščine, socialne izključenosti,socialnega dampinga in nelojalne konkurence. Po mnenju EESO mora iti gospodarsko okrevanje z roko v roki z družbenim.

Obstoječe težave in izzive je treba reševati ob upoštevanju načel evropskega stebra socialnih pravic in ciljev trajnostnega razvoja iz Agende 2030. Upoštevati bi bilo treba tudi mednarodne standarde Mednarodne organizacije dela za dostojno delo in Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.

EESO se zaveda raznolikosti in večpomenskost koncepta trajnostnega kakovostnega dela in opozarja tudi, da je sestavljen iz različnih elementov, ki neposredno ali posredno vplivajo na kakovost življenja ljudi, pravice delavcev in njihovo socialno varnost.

Zagotavljanje poštenih konkurenčnih pogojev evropskega gospodarstva, vlaganje v inovacije in razvoj, preprečevanje socialnega dampinga, spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in pravičnih delovnih pogojev ter dajanje ustreznih spodbud bi morali biti ključni elementi strategij Evropske unije in držav članic in lahko pomembno prispevajo k izboljšanju kakovosti dela.

Zato je ključnega pomena učinkovit socialni dialog (tako dvostranski kot tristranski) na nacionalni ravni. Priporočamo tudi, da se klasične vsebine socialnega dialoga izkoristijo za vključitev drugih bolj strateških vsebin, usmerjenih v trajnostnost in rešitve. To so lahko denimo predvidevanje prihodnjih potreb podjetij in delavcev po določenih kompetencah in znanjih, skupne aktivnosti za usposabljanje delavcev, zagotavljanje pravičnega prehoda na digitalno in zeleno ekonomijo, ureditev platformnega dela in razvoj uravnoteženih rešitev zanj ter podobna razvojno pomembna vprašanja.

EESO opozarja, da se mehanizem za okrevanje in odpornost neposredno ne nanaša na elemente kakovostnega dela, zato poziva Evropsko komisijo, naj ga v tem delu dopolni. Ne smemo spregledati ranljivih skupin, kot so prekarni in mladi delavci, ki jih je epidemija najbolj prizadela.

Na koncu lahko ugotovimo, da sta načrtovanje in izvedba ukrepov za zagotavljanje trajnostnega kakovostnega dela odgovornost Evropske komisije, držav članic in socialnih partnerjev na evropski in nacionalni ravni, pa tudi vseh ustreznih zainteresiranih strani.