Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) víta nový pakt o migrácii a azyle, ale tvrdí, že predložené návrhy bude ťažké vykonať a nemožno ich označiť za jasný krok smerom k vytvoreniu odolnej a perspektívnej spoločnej stratégie EÚ v oblasti migrácie a azylu. EHSV v dvoch stanoviskách, v ktorých analyzuje niekoľko návrhov nariadení upravujúcich riadenie azylu a azylové konania, upozorňuje na možné riziko, že nový pakt nebude schopný zabezpečiť spravodlivé a efektívne spracovanie žiadostí o azyl.

Bremeno zodpovednosti a nepríjemnosti pre krajiny prvého vstupu sa naopak dokonca zvýši, pretože navrhovaný mechanizmus solidarity, ktorý by mal regulovať kontrolu migračných tokov na hraniciach, sa zakladá na systéme hypotetickej dobrovoľnej solidarity.

To znamená. že v rámci tohto mechanizmu sa členské štáty budú môcť rozhodnúť, či sú ochotné podieľať sa na premiestňovaní alebo sponzorovanom návrate osôb, ktoré sa v EÚ zdržiavajú neoprávnene. Neuvádza sa však žiadna zmienka o motivácii krajín, aby sa zapojili, alebo o jasných kritériách toho, ako a nakoľko by jednotlivé krajiny mali prispievať.

Spolu s novými návrhmi paktu týkajúcimi sa predbežnej kontroly a kontroly hraníc, ktoré pravdepodobne povedú k zložitým a zdĺhavým postupom na vonkajších hraniciach EÚ, môže tento mechanizmus viesť k transformácii krajín prvého vstupu na rozsiahle detenčné centrá alebo strediská určené na zaistenie pred odchodom, čím sa zvýši pravdepodobnosť porušovania ľudských práv a tlaku na hostiteľské komunity.

„Je potešiteľné, že nariadenia navrhované v pakte sa odvolávajú na zásady solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti, ale solidárne záväzky štátov prvého vstupu sú neprimerané,“ uviedol spravodajca pre stanovisko o riadení azylu Dimitris Dimitriadis.

Spravodajca pre stanovisko o azylových konaniach Panagiotis Gkofas, sa obáva, že navrhované nariadenia budú v konečnom dôsledku predstavovať obrovskú záťaž pre členské štáty južnej Európy: „Nakoniec budú fakticky nútené zamietnuť mnohé žiadosti o azyl, dokonca aj tie, ktoré spĺňajú podmienky na udelenie azylu, len preto, aby sa zabránilo čoraz väčšiemu počtu ľudí zadržiavaných v neľudských podmienkach“.

„Nevyhnutným dôsledkom bude, že tieto nariadenia nebude možné uplatniť a nepodarí sa nimi dosiahnuť ich zamýšľaný výsledok,“ dodal na záver. (ll)