Naujas Migracijos ir prieglobsčio paktas: per mažai solidarumo ir pernelyg didelė našta valstybėms, į kurias atvykstama pirmiausia

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) palankiai įvertino naują Migracijos ir prieglobsčio paktą, tačiau teigia, kad jame pateiktus pasiūlymus bus sunku įgyvendinti ir jie negali būti laikomi aiškiu žingsniu kuriant atsparią ir į ateitį orientuotą bendrą ES migracijos ir prieglobsčio strategiją. Dviejose nuomonėse nagrinėdamas keletą pasiūlymų dėl reglamentų, kuriais reguliuojamas prieglobsčio valdymas ir prieglobsčio procedūros, EESRK teigia, kad naujuoju paktu gali būti neįmanoma užtikrinti teisingo ir veiksmingo prieglobsčio prašymų nagrinėjimo.

Atvirkščiai, atsakomybės našta ir nepatogumai šalims, į kurias atvykstama pirmiausia, tik didės, nes siūlomas solidarumo mechanizmas, kuris turėtų padėti reguliuoti migracijos srautus prie sienų, yra grindžiamas hipotetine, savanoriška solidarumo sistema.

Tai reiškia, kad pagal šį mechanizmą valstybės narės galės pasirinkti, ar dalyvauti neteisėtai atvykusių asmenų perkėlimo ES ar remiamo grąžinimo procese. Tačiau nekalbama apie paskatas, kuriomis šalys būtų raginamos dalyvauti, taip pat nėra aiškių kriterijų, kiek kiekviena šalis turėtų prisidėti.

Taikant naujus pakte pateikiamus pasiūlymus dėl išankstinio patikrinimo ir pasienio kontrolės, kurie, tikėtina, sukels sudėtingas ir ilgas procedūras prie išorinių ES sienų, ir šį mechanizmą, pirmojo atvykimo šalys gali virsti dideliais centrais, kuriuose migrantai laikomi prieš išvykimą ar priimami sulaikyti migrantai, taip pat didinti žmogaus teisių pažeidimų ir spaudimo priimančioms bendruomenėms tikimybę.

„Džiaugiamės, kad pakte siūlomuose reglamentuose remiamasi solidarumo ir sąžiningo atsakomybės pasidalijimo principais, tačiau valstybėms, į kurias atvykstama pirmiausia, tenkantys įsipareigojimai yra neproporcingi“,– sakė nuomonės dėl prieglobsčio valdymo pranešėjas Dimitris Dimitriadis.

Nuomonės dėl prieglobsčio procedūrų pranešėjas Panagiotis Gkofas baiminasi, kad siūlomais reglamentais galiausiai didžiausia našta teks Pietų Europos valstybėms: „Jos galiausiai de facto bus priverstos atmesti daugelį prieglobsčio prašymų, net ir tuos, kurie atitinka sąlygas prieglobsčiui gauti, norėdamos išvengti migrantų, laikomų kartu nežmoniškomis sąlygomis, skaičiaus didėjimo.“

„Neišvengiamai atsitiks taip, kad reglamentai nebus taikomi ir nebus nepasiektas numatytas rezultatas“,– pasakė jis. (ll)