An Comhshocrú Nua um Imirce agus Tearmann: ag teacht gann i ndlúthpháirtíocht agus ag luí go trom ar stáit na céadiontrála

Tá fáilte curtha ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) roimh an gComhshocrú nua um Imirce agus Tearmann ach thug sé le fios go mbeidh sé deacair na tograí a leagtar amach ann a chur chun feidhme agus nach féidir breathnú orthu mar chéim shoiléir chun tosaigh i dtreo straitéis chomhchoiteann AE maidir le himirce agus tearmann a chruthú más straitéis athléimneach agus réamhbhreathnaitheach atá uainn. In dhá thuairim ina ndéanann sé anailís ar roinnt tograí le haghaidh rialachán lena rialaítear bainistiú tearmainn agus nósanna imeachta tearmainn, chuir CESE in iúl go mb’fhéidir nach mbeadh an comhshocrú nua in ann próiseáil chothrom agus éifeachtúil iarratas ar thearmann a chinntiú.

A mhalairt ar fad, mhéadóidís an t-ualach freagrachta agus míchaoithiúlachta do thíortha na céadiontrála, ós rud é go bhfuil an sásra dlúthpháirtíochta atá beartaithe, sásra atá ceaptha rialú na sreafaí imirce ag teorainneacha a rialú, bunaithe ar chóras teoiriciúil, deonach na dlúthpháirtíochta.

Faoin sásra dlúthpháirtíochta seo, beidh na Ballstáit in ann a bheith rannpháirteach chun daoine atá i staid neamhrialta a athlonnú nó urraíocht a thabhairt chun iad a chur ar ais go dtí a dtír dhúchais. Mar sin féin, ní dhéantar aon tagairt do dhreasachtaí chun tíortha a spreagadh páirt a ghlacadh sa togra, ná critéir shoiléire maidir leis an méid ba cheart do gach tír rannchuidiú leis an sásra sin.

Mar aon le tograí an Chomhshocraithe maidir le réamhscagadh agus rialú ag teorainneacha ar dócha go mbeadh nósanna imeachta casta agus fada ag teorainneacha seachtracha an Aontais ag gabháil leo, d’fhéadfadh sé tarlú, de thoradh an tsásra, go ndéanfaí ionad mór réamhimeachta nó coinneála de thír na céadiontrála, rud a mhéadódh an deis le haghaidh sáruithe ar chearta an duine agus an brú ar na pobail óstacha.

“Tá ríméad orainn go ndéantar prionsabail na dlúthpháirtíochta agus comhroinnt chóir na freagrachta a agairt sna rialacháin atá luaite sa Chomhshocrú, ach tá na hoibleagáidí dlúthpháirtíochta atá ar stáit na céadiontrála díréireach,” a dúirt rapóirtéir na tuairime maidir le bainistiú tearmainn, Dimitris Dimitriadis.

Is cúis imní do Panagiotis Gkofas, rapóirtéir na tuairime maidir le nósanna imeachta tearmainn, go gcuirfeadh na rialacháin atá beartaithe ualach ollmhór ar na Ballstáit i ndeisceart na hEorpa: “An rud a tharlóidh ná go gcuirfear iallach de facto ar na Ballstáit diúltú do go leor iarratas ar thearmann, fiú iad siúd a chomhlíonann na coinníollacha chun tearmann a dheonú, ionas nach dtiocfaidh ardú ar líon na ndaoine atá á gcoinneáil le chéile i ndálaí mídhaonna.”

“Is é an iarmhairt dhosheachanta a bheidh ann go mbeidh na rialacháin neamh-infheidhme agus nach mbainfear amach an toradh a bhí beartaithe dóibh,” a dúirt sé. (ll)