Kategóriu Združenia

This page is also available in

Kategóriu Združenia tvoria členovia zo skupiny III – Rozmanitosť Európyskupiny Zamestnávatelia pôsobiaci v združeniach na vnútroštátnej úrovni a/alebo na úrovni EÚ a zastupujúci nadácie, združenia, MVO a iné formy združení, ktorých cieľom je presadzovať právny štát, voľný pohyb osôb a tovaru, ako aj ochranu občianskych slobôd a ľudských práv. V čase, keď je sloboda združovania ohrozená a vo všeobecnosti je stále viac potrebné toto právo presadzovať, aby si združenia zachovali slobodu a nezávislosť, majú členovia tejto kategórie v úmysle navrhovať v EHSV úvahy a verejné politiky, ktoré by európskej občianskej spoločnosti poskytli nový impulz.

Pojem „združenie“ odkazuje na sprostredkovateľskú úlohu, ktorú zohrávajú sprostredkujúce subjekty medzi jednotlivcom a štátom ako zástancovia všeobecného záujmu a kľúčových hodnôt spätých so vzájomným rešpektom a altruizmom, s ktorými súvisí pluralizmus a sociálny prospech.

V rámci združení sa odráža veľká rozmanitosť záujmov a identít, ktoré sa prejavujú v súčasnej spoločnosti, a ich úlohou je usilovať sa vytvoriť podmienky pre autentický občiansky dialóg. V súčasnej skôr nepriaznivej atmosfére, v ktorej sa čoraz silnejšie prejavuje netolerantnosť, sociálna nespravodlivosť a obmedzovanie občianskeho priestoru, predstavujú vyhliadky na posilnenie občianskej spoločnosti istú nádej.

Sekretariát kategórie zabezpečuje skupina III – Rozmanitosť Európy.