ELi ja Hiina ümarlaud

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on arendanud ja säilitanud suhteid Hiina majandus- ja sotsiaalnõukoguga alates viimase asutamisest 2001. aastal. Institutsioonide juhtide ühisdeklaratsioonis, mis kiideti heaks Pekingis 2002. aasta juulis, lepiti kokku, et mõlemad pooled konsulteerivad, peavad dialoogi ja teevad uuringuid ühist huvi pakkuvates majandus- ja sotsiaalküsimustes ning samuti inimõiguste ja õigusriigi põhimõttega seotud küsimustes, et edendada majandusarengut ja sotsiaalseid edusamme ühteviisi nii Hiinas kui ka Euroopa Liidus.

Ümarlaud

Üheksandal ELi ja Hiina tippkohtumisel, mis toimus Helsingis 9. septembril 2006. aastal, tunnistati, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Hiina majandus- ja sotsiaalnõukogu vahelised mõttevahetused ja koostöö moodustavad ELi ja Hiina suhete lahutamatu osa, ning julgustati korrapärase ümarlaua loomist, et aidata rikastada ja arendada ELi ja Hiina strateegilist partnerlust. 2007. aasta juunis toimus Pekingis esimene ümarlaua koosolek. Sellest alates on see toiminud ELi ja Hiina vahelise dialoogi platvormina.

Ümarlaud hõlmab liikmeid kummaltki poolelt ning selle kaasjuhatajad on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president ning Hiina majandus- ja sotsiaalnõukogu esimees. See toimub korrapäraselt vähemalt kord aastas vaheldumisi Hiinas ja ELis. Ümarlaua töö toimub ühiselt valitud teemadel koostatud dokumentide põhjal, mille raportöörid esitavad aruteluks ümarlaua kohtumiste ajal. Iga ümarlaua kohtumise lõpus võetakse vastu ühisdeklaratsioon, milles tehakse kokkuvõte kõneluste tulemustest ja mis esitatakse seejärel poliitilistele ametiasutustele ELis ja Hiinas.

Hiina kontaktrühm

Kontaktrühm, mis toimib ümarlaua juhtkomiteena, kohtub korrapäraselt, et valmistada ette ümarlaua istungit, ja säilitab kontakte teiste ELi institutsioonidega.