ES ir Kinijos apskritasis stalas

EESRK užmezgė ir plėtoja ryšius su Kinijos ekonomikos ir socialinių reikalų taryba nuo pat jos įsteigimo 2001 m. 2002 m. liepos mėn. Pekine priimtoje bendroje pirmininkų deklaracijoje buvo sutarta, kad abi Šalys vykdys konsultacijas, dialogą ir mokslinius tyrimus bendro intereso ekonominiais ir socialiniais klausimais, taip pat su žmogaus teisėmis ir teisine valstybe susijusiais klausimais, siekdamos tiek Kinijoje, tiek Europos Sąjungoje skatinti ekonomikos vystymą ir socialinę pažangą.

Apskritasis stalas

9-ajame ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikime, kuris vyko 2006 m. rugsėjo 9 d. Helsinkyje, buvo pripažinta, kad EESRK ir Kinijos ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos mainai ir bendradarbiavimas yra neatsiejama ES ir Kinijos santykių dalis, ir paraginta įsteigti nuolatinį apskritąjį stalą, kuris padėtų gilinti ir plėtoti ES ir Kinijos strateginę partnerystę. 2007 m. birželio mėn. Pekine buvo surengtas pirmas apskritojo stalo posėdis. Nuo to laiko jis veikia kaip ES ir Kinijos diskusijų forumas.

Apskritajam stalui priklauso nariai iš kiekvienos pusės ir jam bendrai pirmininkauja EESRK ir Kinijos ESRT pirmininkai. Jis sušaukiamas reguliariai, ne rečiau kaip kartą per metus, pakaitomis Kinijoje ir Europos Sąjungoje. Jo veikloje remiamasi raštu pateikta informacija dėl bendrai pasirinktų temų, kurias per apskritojo stalo posėdžius diskusijoms pristato pranešėjai. Po kiekvieno apskritojo stalo susitikimo priimama bendra deklaracija, kurioje apibendrinami diskusijų rezultatai, vėliau ji pateikiama ES ir Kinijos politinės valdžios institucijoms.

ES ir Kinijos ryšių grupė

Kaip iniciatyvinis apskritojo stalo komitetas veikianti ryšių grupė reguliariai organizuojamuose posėdžiuose atlieka parengiamąjį darbą apskritojo stalo sesijoms ir palaiko ryšius su kitomis ES institucijomis.