Кръгла маса „ЕС – Китай“

ЕИСК изгради и поддържа отношения с Китайския икономически и социален съвет след неговото създаване през 2001 г. В съвместната декларация на председателите, която беше одобрена през юли 2002 г. в Пекин, беше постигнато съгласие, че двете страни ще участват в консултации, диалог и изследвания в областта на икономическите и социалните въпроси от общ интерес, както и по въпросите, свързани с правата на човека и принципите на правовата държава, с оглед на насърчаването на икономическото развитие и социалния напредък както в Китай, така и в Европейския съюз.

Кръгла маса

На Деветата среща на високо равнище между ЕС и Китай, проведена на 9 септември 2006 г. в Хелзинки, беше признато, че обменът и сътрудничеството между ЕИСК и Китайския икономически и социален съвет е неразделна част от отношенията между ЕС и Китай, и беше насърчено създаването на редовна кръгла маса, за да се спомогне за обогатяването и развитието на стратегическото партньорство между ЕС и Китай. През юни 2007 г. в Пекин беше проведено първото заседание на кръглата маса. Оттогава тя функционира като платформа за диалог между ЕС и Китай.

В състава на кръглата маса влизат членове от всяка от страните и тя се председателства съвместно от председателите на ЕИСК и Китайския икономически и социален съвет. Тя провежда своите заседания редовно, поне веднъж годишно, последователно в Китай и в ЕС. Кръглата маса работи въз основа на писмени изложения по съвместно избрани въпроси, представени за обсъждане от докладчиците по време на заседанията на Кръглата маса. В края на всяко заседание на Кръглата маса се приема съвместна декларация с обобщение на резултатите от обсъжданията, която впоследствие се представя на политическите органи в ЕС и в Китай.

Контактна група „Китай“

Контактната група, изпълняваща функциите на управителен комитет за Кръглата маса, провежда редовни заседания, за да подготви заседанието на Кръглата маса и да поддържа контакт с другите институции на ЕС.