Η στρογγυλή τράπεζα «ΕΕ-Κίνα»

This page is also available in

Η ΕΟΚΕ ανέπτυξε και διατηρεί σχέσεις με το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο της Κίνας (CESC) από τη σύστασή του το 2001. Στην κοινή δήλωση των προέδρων των δύο επιτροπών, η οποία υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2002 στο Πεκίνο, συμφωνήθηκε ότι οι δύο πλευρές θα συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις, διάλογο και έρευνα σχετικά με οικονομικά και κοινωνικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και με ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, προκειμένου να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική πρόοδος τόσο στην Κίνα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στρογγυλή τράπεζα «ΕΕ-Κίνα»

Η 9η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι, στις 9 Σεπτεμβρίου 2006, αναγνώρισε ότι οι ανταλλαγές και η συνεργασία μεταξύ της ΕΟΚΕ και του CESC αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των σχέσεων ΕΕ-Κίνας και ενθάρρυνε τη σύσταση τακτικής στρογγυλής τράπεζας που θα συμβάλει στον εμπλουτισμό και την ανάπτυξη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κίνας. Μια πρώτη συνεδρίαση της στρογγυλής τράπεζας πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2007 στο Πεκίνο. Έκτοτε λειτουργεί ως πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας.

Η στρογγυλή τράπεζα απαρτίζεται από μέλη από κάθε πλευρά και προεδρεύεται από κοινού από τους προέδρους της ΕΟΚΕ και του CESC της Κίνας. Συνέρχεται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, εναλλάξ στην Κίνα και στην ΕΕ. Λειτουργεί με βάση γραπτές συμβολές για κοινά επιλεγμένα θέματα, οι οποίες παρουσιάζονται προς συζήτηση από εισηγητές κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στρογγυλής τράπεζας. Στο τέλος κάθε συνεδρίασης στρογγυλής τράπεζας υιοθετείται κοινή δήλωση που συνοψίζει τα αποτελέσματα των συνομιλιών και στη συνέχεια υποβάλλεται στις πολιτικές αρχές της ΕΕ και της Κίνας.

Ομάδα επαφής «ΕΕ-Κίνα»

Μια ομάδα επαφής, η οποία ενεργεί ως συντονιστική επιτροπή για τη στρογγυλή τράπεζα, συνεδριάζει τακτικά για την προετοιμασία της συνόδου στρογγυλής τράπεζας και διατηρεί επαφές με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.