Okrągły Stół Chiny–UE

EKES buduje i utrzymuje relacje z Chińską Radą Społeczno-Gospodarczą (CESC) od czasu jej powołania w 2001 r. We wspólnej deklaracji przewodniczących zatwierdzonej w lipcu 2002 r. w Pekinie postanowiono, że obie strony rozpoczną konsultacje, dialog i badania w sprawach gospodarczych i społecznych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz w kwestiach związanych z prawami człowieka i praworządnością, aby promować rozwój gospodarczy i postęp społeczny zarówno w Chinach, jak i w UE.

Okrągły stół

Podczas 9. szczytu UE–Chiny, który odbył się w Helsinkach w dniu 9 września 2006 r., przyznano, że kontakty i współpraca między EKES-em a CESC stanowią integralną część stosunków UE–Chiny, oraz zachęcono do ustanowienia regularnego okrągłego stołu, aby wspomagać wzbogacanie i rozwój strategicznego partnerstwa UE–Chiny. Pierwsze posiedzenie okrągłego stołu odbyło się w czerwcu 2007 r. w Pekinie. Od tego czasu działa on jako platforma dialogu między UE a Chinami.

Okrągły stół składa się z członków z każdej ze stron, a jego współprzewodniczącymi są przewodniczący EKES-u i CESC. Jego regularne posiedzenia odbywają się co najmniej raz w roku, na przemian w Chinach i w UE. Podstawą jego działania są opracowania pisemne na wspólnie wybrane tematy, przedstawiane do dyskusji przez sprawozdawców podczas posiedzeń okrągłego stołu. Po zamknięciu obrad każdego okrągłego stołu przyjmowana jest wspólna deklaracja podsumowująca wyniki debat, przekazywana następnie władzom politycznym UE i Chin.

Grupa Kontaktowa UE–Chiny

Grupa kontaktowa jest komitetem sterującym okrągłego stołu i odbywa regularne posiedzenia przygotowawcze przed jego sesjami, a także odpowiada za kontakty z pozostałymi instytucjami UE.