Kulatý stůl EU-Čína

This page is also available in

EHSV navázal a udržuje vztahy s Čínskou hospodářskou a sociální radou od jejího vzniku v roce 2001. Ve společném prohlášení předsedů obou výborů schváleném v červenci 2002 v Pekingu bylo dohodnuto, že obě strany povedou vzájemné konzultace, dialog a budou zkoumat hospodářské a sociální otázky společného zájmu, jakož i otázky související s lidskými právy a právním státem s cílem podporovat hospodářský rozvoj a sociální pokrok v Číně a rovněž i v Evropské unii.

Kulatý stůl

Na 9. vrcholné schůzce EU-Čína, která se konala 9. září 2006 v Helsinkách, bylo uznáno, že výměny a spolupráce mezi EHSV a Čínskou hospodářskou a sociální radou jsou nedílnou součástí vztahů mezi EU a Čínou, a byla vyslovena podpora zřízení pravidelného kulatého stolu s cílem obohatit a rozvíjet strategické partnerství mezi oběma stranami. První setkání kulatého stolu se uskutečnilo v červnu 2007 v Pekingu a od té doby funguje jako platforma pro dialog EU a Číny.

V rámci kulatého stolu je zastoupena každá smluvní strana a jeho spolupředsedy jsou předseda EHSV a předseda Čínské hospodářské a sociální rady. Kulatý stůl se schází pravidelně, nejméně jednou ročně střídavě v Číně a v EU. Činnost kulatého stolu probíhá na základě písemných příspěvků ke společně zvoleným tématům, které zpravodajové během setkání kulatého stolu předkládají k diskusi. Na závěr každého setkání kulatého stolu se přijímá společné prohlášení, v němž jsou shrnuty výsledky rozhovorů, a poté je předloženo politickým orgánům EU a Číny.

Kontaktní skupina EU-Čína

Kontaktní skupina, která funguje jako řídicí výbor kulatého stolu, se pravidelně setkává, aby připravila zasedání kulatého stolu, a udržuje kontakty s dalšími orgány EU.