De rondetafelconferentie EU-China

This page is also available in

Het EESC onderhoudt betrekkingen met de Chinese Sociaal-Economische Raad sinds de oprichting ervan in 2001. In de Gezamenlijke Verklaring van de voorzitters, die in juli 2002 in Beijing werd goedgekeurd, werd overeengekomen dat beide partijen zich zouden inzetten voor raadpleging, dialoog en onderzoek met betrekking tot economische en sociale kwesties van algemeen belang, alsmede kwesties die verband houden met mensenrechten en de rechtsstaat, ter bevordering van de economische ontwikkeling en de sociale vooruitgang in zowel China als in de Europese Unie.

De rondetafel

Tijdens de negende EU-China-top op 9 september 2006 in Helsinki werd erkend dat de uitwisselingen en samenwerking tussen het EESC en de Chinese Sociaal-Economische Raad een integraal onderdeel vormen van de betrekkingen tussen de EU en China en werd de oprichting van een regelmatige rondetafelbespreking aangemoedigd om het strategisch partnerschap tussen de EU en China te helpen verrijken en ontwikkelen. In juni 2007 vond een eerste bijeenkomst van de rondetafel plaats in Beijing. Deze heeft sindsdien als een platform gefungeerd voor dialoog tussen de EU en China.

De rondetafel bestaat uit leden van beide zijden, en wordt gezamenlijk voorgezeten door de voorzitters van het EESC en de Chinese SER. Zij komt regelmatig bijeen, tenminste eenmaal per jaar, afwisselend in China en in de EU. Zij functioneert op basis van schriftelijke bijdragen over gezamenlijk gekozen thema's, die tijdens de rondetafelbijeenkomsten door rapporteurs ter discussie worden voorgelegd. Na afloop van elke rondetafel wordt een gezamenlijke verklaring met een samenvatting van de resultaten aangenomen en vervolgens voorgelegd aan de politieke autoriteiten in de EU en in China.

De contactgroep EU-China

Deze contactgroep, die als een stuurcomité voor de rondetafel fungeert, komt geregeld bijeen om de rondetafelbijeenkomst voor te bereiden en onderhoudt contacten met andere EU-instellingen.