Valimised 2024. aasta juunis: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub eurooplasi üles hääletama ühtse ja demokraatliku Euroopa poolt

Uue Euroopa Parlamendi valimistel on palju kaalul, sest demokraatia on nõrgenemas kogu maailmas, desinformatsioon on laialt levinud ja rahulolematus kasvab, kuna inflatsioon kiireneb ja sõjaoht ähvardab meid.

20. märtsil kutsus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa kodanikke üles kasutama oma demokraatlikku õigust osaleda ja anda oma hääl peatselt eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel, mis toimuvad 6.–9. juunil 2024.

Arutelus 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimised kodanikuühiskonna vaatenurgast, milles osalesid kodanikuühiskonna aktivistid ning Prantsusmaa ja Bulgaaria majandus- ja sotsiaalnõukogude esindajad, teatas komitee kavatsusest mobiliseerida oma võrgustik, mis koosneb vähemalt 90 miljonist inimesest kogu ELis, ja tagada, et eurooplased lähevad valima, et otsustada, kes neid järgmise viie aasta jooksul Euroopa Parlamendis esindab.

Komitee esitas oma üleskutse resolutsioonis, mis võeti vastu täiskogu istungjärgul ja mida toetasid kõik kolm rühma, kes esindavad Euroopa tööandjaid, ametiühinguid ja kodanikuühiskonna organisatsioone.

Organisatsioonid, kuhu meie liikmed kuuluvad, toetuvad kindlalt kodanikuühiskonnale ning neil on parimad võimalused inimesi mobiliseerida ja ergutada neid valima minema. Me suudame jõuda kõigini, saame ergutada inimesi hääletama ja me peame seda tegema: see on meie moraalne kohustus, ütles komitee president Oliver Röpke täiskogu istungjärgul.

Ta ütles, et komitee on ühendanud jõud Euroopa Parlamendiga, et aidata suurendada valimisaktiivsust, mis on tavaliselt palju väiksem kui riikide üldvalimistel, eriti mõnes liikmesriigis.

Komitee president rõhutas, et arvestades demokraatia taandumist kogu maailmas ja mõnes liikmesriigis, tundub 2024. aasta valimistel olevat eriti palju kaalul.

Need valimised ei kujuta endast imerohtu, mille abil lahendada meie probleemid, hajutada meie kartusi või leevendada kodanike muresid, vaid need on õiguspärane viis meie soovide väljendamiseks, parema tuleviku nõudmiseks ja võimul olevate isikute vastutusele võtmiseks, ütles Oliver Röpke.

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee resolutsioon Euroopa Parlamendi valimiste kohta

Meil on olnud rasked ajad, kuid ei saa eitada, et EL on taganud liikmesriikidele ja kodanikele rahu, demokraatia, majandusliku jõukuse ja sotsiaalse progressi. Tänu Euroopa Liidule on meil vabadus töötada, õppida ja tegeleda ettevõtlusega kõigis ELi riikides, kinnitas komitee oma resolutsioonis.

Resolutsioonis märgitakse, et ükski ELi riik ei suuda üksi toime tulla selliste probleemidega nagu kasvav inflatsioon, sõjad, ränne või kliimakriis: Natsionalism, populism ja vaid ühele riigile sobivad lahendused ei ole vastus. Lahenduseks on koostöö, ühistegevus ja lähenemine.

Küsimus on demokraatia säilitamises ning oluline on hääletada 6.–9. juunil demokraatliku, ühtse, jätkusuutliku, konkurentsivõimelise ja sotsiaalse Euroopa Liidu poolt, ütles komitee endine president ja resolutsiooni raportöör Christa Schweng, kes esindab tööandjate rühma.

Me peame kaitsma ELi väärtusi ja õigusi. Vajame senisest suuremat integratsiooni nii sotsiaalsest, majanduslikust kui ka poliitilisest vaatepunktist. Meie ees seisvate probleemide lahendamiseks on vaja tugevamat ühtekuuluvust ja rohkem solidaarsust, ütles töötajate rühma esindav raportöör Cinzia Del Rio.

Hääletagem ELi poolt, mille keskmes on kõik kodanikud, pakkudes kõigile võimalusi, võimaldades neil realiseerida oma potentsiaali ning edendada nende osalemist ühiskondlikus ja poliitilises elus, lausus kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma esindav raportöör Ioannis Vardakastanis.

ELi kodanikuühiskonna hääl

Kõik täiskogu istungil osalenud kodanikuühiskonna esindajad rõhutasid Euroopa Parlamendi valimiste keskset rolli Euroopa projekti tuleviku jaoks ning Euroopa väärtuste ja demokraatia säilitamisel.

Marilyn Neven Rahvusvahelisest Demokraatia ja Valimisabi Instituudist (IDEA) ütles, et valimiste usaldusväärsuse kaitsmine on muutunud kõige olulisemaks prioriteediks, kui tahetakse, et demokraatial oleks tulevik ja et see jääks elujõuliseks.

Organiseeritud kodanikuühiskonnal on kohustus teavitada 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistest ja dokumenteerida neid, et toetada kodanikke võitluses desinformatsiooni vastu. See on Euroopa projekti ja demokraatia tuleviku jaoks äärmiselt oluline, ütles Prantsusmaa majandus-, sotsiaal- ja keskkonnanõukogu esimees Thierry Beaudet.

Valimiseelse osaluskampaania „EurHope“ korraldajad, Euroopa Noored Föderalistid ja organisatsioon Make.org esitlesid oma tegevuskava Agenda of Hope, milles on loetletud noorte valitud prioriteedid Euroopa jaoks, millest esikohal on institutsioonid, majandus ja keskkond.

Lootus ei tähenda äraootavale seisukohale jäämist eeldades, et asjad lähevad paremaks, vaid käiste üleskäärimist ja aktiivset tegutsemist. Asjad ei muutu iseenesest, te peate ise neid muutma. See ongi kodanikuaktiivsuse põhieesmärk, nii et minge valima ja osalege ühiskonnaelus, ütles Euroopa Noorte Föderalistide esimees Christelle Savall.

Järgmised sammud

Komitee võtab juulis vastu veel ühe resolutsiooni, milles keskendutakse kodanikuühiskonna nõudmistele vastvalitud Euroopa Parlamendile ja komisjoni uue koosseisule. Nõudmiste hulka kuuluvad kodanike suurem osalus, tõhusam dialoog organiseeritud kodanikuühiskonnaga, noorte suurem osalus, demokraatlikum ja kaasavam avalik ruum ning kõigi hüvanguks toimiv majandus.