EMSK tervitab komisjoni algatust siduvate tasustamise läbipaistvuse meetmete kohta, kuid on seisukohal, et direktiivi ettepanekut tuleks mitmes valdkonnas tugevdada ja võtta lisameetmeid soolise palgalõhe algpõhjustega tegelemiseks.

Komitee väljendab 9. juunil vastuvõetud arvamuses heameelt komisjoni ettepaneku üle siduvate tasustamise läbipaistvuse meetmete kohta, mille abil saavad töötajad jõustada oma õigust võrdsele tasustamisele juhul, kui nad on on langenud palgadiskrimineerimise ohvriks.

Sellegipoolest leiab komitee, et kavandatud direktiivi tuleb täiendada mitmes valdkonnas, sealhulgas seoses töö väärtuse määramise kriteeriumide, mõnede läbipaistvusmeetmete ulatuse ning sotsiaalpartnerite ja kollektiivläbirääkimiste rolliga.

Võrdne tasu ja võrdväärne töö

Võrdne tasu võrdväärse töö eest on põhimõte, mida rakendatakse töötajate kategooriatele, mille komisjoni ettepaneku kohaselt määravad kindlaks tööandjad. Komitee peab äärmiselt oluliseks mehhanisme, mis tagavad töötajate kategooriate määramise sooneutraalsel ning ametiühinguid ja töötajate esindajaid kaasaval viisil kooskõlas siseriiklike õigusaktide ja tavadega.

Soolise palgalõhe aluseks olevaid struktuurseid põhjuseid käsitlevad lisameetmed peaksid hõlmama ka piisavaid ja kättesaadavaid lapsehoiuteenuseid, teadlikkuse suurendamise algatusi, naiste paremat esindatust otsuseid langetavatel ametikohtadel ja naiste tööhõivet pärssivate maksualaste takistuste kaotamist. Kogu veebiartiklit saab lugeda siin. (na)