Прозрачност при заплащането: задължителните мерки са необходими, но недостатъчни за намаляване на разликата в заплащането на жените и мъжете

ЕИСК приветства инициативата на Комисията за задължителна прозрачност в заплащането, но счита, че предложената директива следва да бъде укрепена в няколко области и да се предприемат допълнителни мерки за преодоляване на първопричините за разликата в заплащането на жените и мъжете.

В становището си, прието на 9 юни, ЕИСК приветства предложението на Комисията за директива със задължителни мерки за прозрачност по отношение на заплащането, които ще помогнат на работниците да укрепят правото си на равното заплащане в случаите, в които са били жертва на дискриминация относно заплащането.

Но ЕИСК счита, че предложената директива трябва да бъде укрепена в редица области, включително критериите, използвани за определяне на стойността на труда, обхвата на някои от основните задължения за прозрачност и ролята на социалните партньори и колективното договаряне.

Равно заплащане и труд с равна стойност

Принципът „еднакво заплащане за еднакъв труд“ се прилага за „категории работници“, които според предложението на Комисията се уточняват от работодателя. ЕИСК счита, че е от решаващо значение да има механизми, които да гарантират, че категориите работници се определят по неутрален по отношение на пола начин, като се включват синдикалните организации и представителите на работниците, в съответствие с националното право и практика.

Сред допълнителните мерки, насочени към решаване на структурните проблеми, които са в основата на разликата в заплащането на жените и мъжете, следва да се включват гарантиране на подходящи и достъпни грижи за деца, инициативи за повишаване на осведомеността, гарантиране на по-добро представителство на жените на ръководни позиции и премахване на свързаните с данъчното облагане възпиращи фактори за заетостта на жените. Пълния текст можете да намерите тук. (na)