Przejrzystość wynagrodzeń: wiążące środki są konieczne, ale niewystarczające do zmniejszenia luki płacowej między kobietami a mężczyznami

EKES z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą wiążącej przejrzystości wynagrodzeń, ale uważa, że proponowana dyrektywa powinna zostać wzmocniona w kilku obszarach i należy podjąć dalsze działania w celu wyeliminowania podstawowych przyczyn zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć.

W swojej opinii przyjętej 9 czerwca EKES z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie wiążących środków w dziedzinie przejrzystości wynagrodzeń, która pomoże pracownikom egzekwować ich prawo do równego wynagrodzenia w przypadkach, gdy padli ofiarą dyskryminacji płacowej.

Jednak EKES uważa, że proponowana dyrektywa powinna zostać wzmocniona w wielu obszarach, w tym jeśli chodzi o kryteria określające wartość pracy, zakres niektórych środków na rzecz przejrzystości i rolę partnerów społecznych i negocjacji zbiorowych.

Równość wynagrodzeń i praca o takiej samej wartości

Zasada równego wynagrodzenia za tę samą pracę dotyczy kategorii pracowników, które zgodnie z wnioskiem Komisji określa pracodawca. EKES uważa, że konieczne są mechanizmy zapewniające, że kategorie pracowników będą określone w sposób neutralny pod względem płci, z udziałem związków zawodowych i przedstawicieli pracowników, zgodnie z przepisami krajowymi i praktyką krajową.

Dalsze środki mające na celu rozwiązanie problemów strukturalnych leżących u podstaw luki płacowej między kobietami a mężczyznami powinny obejmować także zapewnienie odpowiedniej i dostępnej opieki nad dziećmi, inicjatywy podnoszące świadomość, zapewnianie lepszej reprezentacji kobiet na stanowiskach decyzyjnych oraz eliminowanie związanych z podatkami czynników zniechęcających kobiety do podejmowania zatrudnienia. Pełen tekst dostępny jest na tej stronie internetowej. (na)