Løngennemsigtighed: Bindende foranstaltninger er nødvendige, men ikke tilstrækkelige til at mindske lønforskellene mellem kønnene

EØSU bifalder Kommissionens initiativ om bindende løngennemsigtighed, men mener, at forslaget til direktiv bør styrkes på flere områder, og at der bør træffes yderligere foranstaltninger for at tage fat på de grundlæggende årsager til lønforskellene mellem kønnene.

I sin udtalelse vedtaget den 9. juni bifalder EØSU Kommissionens forslag til direktiv om bindende løngennemsigtighedsforanstaltninger, som vil hjælpe arbejdstagerne med at håndhæve deres ret til lige løn i tilfælde, hvor de har været udsat for lønmæssig forskelsbehandling.

EØSU mener imidlertid, at forslaget til direktiv bør styrkes på en række områder, herunder de kriterier, der anvendes til at bestemme arbejdets værdi, anvendelsesområdet for visse gennemsigtighedsforanstaltninger og arbejdsmarkedets parters og kollektive forhandlingers rolle.

Lige løn og arbejde af samme værdi

Princippet om "lige løn for lige arbejde" gælder for "kategorier af arbejdstagere", som i overensstemmelse med Kommissionens forslag præciseres af arbejdsgiveren. EØSU mener, at der er afgørende behov for mekanismer til sikring af, at kategorierne af arbejdstagere fastlægges på en kønsneutral måde med inddragelse af fagforeninger og arbejdstagerrepræsentanter i overensstemmelse med national lovgivning og praksis.

Yderligere foranstaltninger, der tager sigte på at løse de strukturelle problemer, som ligger til grund for lønforskellen mellem kønnene, bør også omfatte sikring af passende og tilgængelige børnepasningsmuligheder, oplysningsinitiativer, sikring af en bedre repræsentation af kvinder i beslutningstagende stillinger og bekæmpelse af skatterelaterede hindringer for kvinders beskæftigelse. Hele onlineartiklen kan læses her. (na)